Vai a sottomenu e altri contenuti

Ecotzentru serradu un cabudanni

COMUNE DE NEONELI

Provìntzia de Aristanis

UFÌTZIU TÈCNICU

OGETU: TZENTRU DE REGORTA COMUNALE - ECOTZENTRU

Si faghet ischire ca pro resones de servìtziu, s'eco-tzentru comunale at a abarrare serradu totu su mese de cabudanni.

At a èssere comunicadu si, pro cale si siat resone, s'at a pòdere torrare a abèrrere in antìtzipu.

Su Responsàbile de su Servìtziu Tècnicu

Geòm. Gianfranco Urru

______________________________________________________________________________

Carrera Roma n° 83 - C.A.P. 09080 - Tel 0783/67747, Fax 0783/67764

C.F. 80031650957 - P.I. 00600910954

Posta eletrònica ufficio.tecnico@comune.neoneli.or.it

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto