Vai a sottomenu e altri contenuti

BONUS ISTUDIANTES” PRO AINAS INFORMÀTICAS

Resumu de

AVISU PÙBLICU PRO S'EROGATZIONE DE UNU ''BONUS ISTUDIANTES'' PRO COMPORARE AINAS INFORMÀTICAS - ANNU 2018

S'Agentzia in house ''Sardegna Impresa e Sviluppo'' - BIC Sardigna Spa in liquidazione'', pro contu de s'Assessoradu de sa Pùblica Istrutzione, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport de sa Regione Autònoma de Sardigna cheret atuare s'interventu ''Bonus Istudiantes'' pro dare unu bonu (Voucher) de s'importu màssimu de € 400,00, pro comporare istrumentos informàticos (notebook o tablet), a favore de istudiantes chi frecuentant sas iscolas segundàrias de 1u e 2u gradu (pro su 2u gradu a manera esclusiva sas classes Ia e IIa) de sa Sardigna e chi sunt de famìlias cun ISEE a intro de € 20.000,00.

S'interventu tenet sa finalidade de crèschere s'impreu de sas tecnologias informàticas e de dare agiudos adeguados a s'innovatzione didàtica a livellu regionale, previdida in sas atziones diferentes chi sa Regione etotu cheret introduire.

S'interventu at a cunsentire a sos istudiantes chi nde benefìtziant de cuntatare sos bendidores cunventzionados pro otènnere, ebbia presentende su Voucher, sos istrumentos informàticos seberados, sentza antitzipare dinari contante. Sos istudiantes sunt duncas sos ''benefitziàrios diretos'' de sos Voucher, mentras sos operadores econòmicos in ue sos istudiantes ant a pòdere impreare sos Voucher ant a formare una rete e ant a èssere sos ''benefitziàrios indiretos'' de custa atzione, ca a issos sas prestatziones ddas ant a rimborsare a consuntivu, a pustis chi ant a presentare sos giustificativos de ispesa.

Pro custu su BIC at publicadu s'Avisu pro fàghere su ''Catàlogu Regionale de Fornidores de ainas informàticas pro su Bonus Istudiantes'', chi serbit a sos benefitziàrios possìbiles pro tènnere sos preventivos de ispesa e comporare, a pustis, sas ainas informàticas cun su Bonus (Voucher) erogadu.

BIC Sardigna S.p.A a socio unico, in Liquidazione

Carrera Cino da Pistoia, 20 - 09128 - Casteddu

Telèfono +39 070 3481800

Posta eletrònica: info@bicSardigna.it

PEC: bonus.Istudiantes.Sardigna@pec.it

www.bicSardigna.it

Su ''Bonus Istudiantes'' est unu Voucher de s'importu màssimu de € 400,00 pro comporare ainas informàticas; si podet impreare pro comporare unu tablet o notebook ebbia pro ogni Istudiante, fintzas si costat fintzas a € 400,00 in prus. In custu casu sos benefitziàrios ant a pagare issos a su Bendidore sa diferèntzia de prètziu.

Si podet dare unu ''Bonus Istudiantes'' ebbia pro ogni Istudiante benefitziàriu, duncas sos benefitziàrios de su ''Bonus Istudiantes'' - Avisu publicadu su 26/11/2017, chi ant impreadu su Voucher, no ant a pòdere presentare sa Domanda pro su presente Avisu.

Duncas ant a pòdere benefitziare de su ''Bonus Istudiantes'' sos Istudiantes:

1. iscritos in s'annu iscolàsticu 2018/2019 a cursos ordinàrios de istùdiu in iscolas segundàrias de 1u gradu (classes I^, II^ e III^) e segundàrias de 2u gradu (classes I^ e II^), istatales e paritàrias chi tenent sede in Sardigna. Si pretzisat ca sos ''cursos ordinàrios de istùdiu'' sunt cussos prevididos dae sos ordinamentos natzionales e regionales pro sas iscolas segundàrias de primu e segundu gradu in relatzione a sos ordinamentos, a sa durada cumplessiva e a su monte oras a s'annu. Sunt esclùdidos dae sos benefìtzios sos Istudiantes chi frecuentant sas iscolas serales e de sas presones;

2. iscritos in un'Istitutu chi impreat o cheret impreare ainas informàticas cun finalidade didàtica;

3. chie faghet parte de una famìlia residente in Sardigna e cun ISEE non prus artu de su valore de € 20.000,00.

Sa domanda pro otènnere su ''Bonus Istudiantes'' depet èssere presentada a manera esclusiva dae unu de sos genitores o dae su sugetu (persone fìsica o giurìdica) chi tenet su minore in afidamentu cun atu de su Tribunale de sos Minorennes. Sos minorennes non podent presentare domanda.

Sa domanda depet èssere compilada e mandada ebbia cun su Sistema Informàticu apòsitu chi si agatat in custu link: https://bonusIstudiantes.regione.Sardigna.it, dae sas 10.00 de mangianu de su 18 de santandria 2018.

Su ''Bonus Istudiantes'' s'at a pòdere impreare pro comporare custas ainas informàticas comente Notebook e Tablet.

Pro sos preventivos de ispesa e pro comporare sas ainas informàticas cun su ''Bonus Istudiantes'', si depent cuntatare EBBIA sos Fornidores chi bi sunt in su ''Catàlogu Regionale die Fornidores de ainas informàticas'' publicadu dae su BIC in sa setzione ''Fornitori'' del Sistema Informatico'', chi si agatat in s'indiritzu:

https://bonusIstudiantes.regione.Sardigna.it/atd/it/mappa_fornitori.page

Pro informatziones e assistèntzia

BIC Sardegna Spa

Posta eletrònica: bonus2018@bicSardigna.it

Tel.: 070.3481800 (seletzionare su nùmeru 1 ''Bonus Studenti'')

Dae su lunis a sa giòbia dae sas 9,30 de mangianu a sa 01,00 de merie e dae sas 03,00 a sas 05,00 de merie. Sa chenàbura dae sas 9,30 de mangianu a sa 01,00 de merie.

Pro agiudu informàticu

Telèfono.: 0783.1856281

Telefoneddu.: 346.4241989

Dae su lunis a sa chenàbura dae sas 9.00 de mangianu a sas 06.00 de sero

S'avisu cumpletu est publicadu in custos sitos internet:

 www.bicSardigna.it

https://bonusIstudiantes.regione.Sardigna.it

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto