Vai a sottomenu e altri contenuti

Asseguratzione contra a sas temporadas – Annu 2018

Si dat a ischire a totu sos imprendidores agrìculos chi dae s'8 a su 31 de su mese de santugaine 2018 si podet fàghere s'asseguratzione pro sas colturas de atòngiu e de ierru 2018-2019.

Pro more de unu contributu pùblicu custas asseguratziones tenent su 70% de costu in mancu. Pro lu pòdere otènnere tocat a

- Èssere imprendidores agrìculos cun partida IVA iscritos a sa Càmera de Cummèrtziu;

- Andare a su Tzentru de Assistèntzia Agrìcula a agiornare (o fàghere dae nou) su fascìculu aziendale;

- Preparare su PAI/Manifestatzione de interessu pro sos produtos de assegurare;

- Firmare su tzertificadu de asseguratzione;

- Allegare a su PAI sos documentos chi cumprovant de l'àere retzidu e sos documentos de identidade.

Si podent assegurare sos agrùmenes, sa cartzofa e s'ortalìtzia dae su gràndine, su bentu, s'abba meda e sos undamentos, sa ghilighia, su nie, sa sicagna, sos càmbios de temperadura improvisos.

S'avisu cumpletu si podet iscarrigare dae su situ de su Comune de Nughedu (http://www.albo.tinnservice.com:8080/?ente=00535660955).

Sos crarimentos si podent pedire in s'ufìtziu de Viale Brianza 46 in Aristanis (tel. 0783-296040 - tzell. 349-6582238 - mail: condifesa.oristano@asnacodi.it - web: www.condifesaor.it).

(GFP)

Link di riferimento

http://www.albo.tinnservice.com:8080/?ente=00535660955

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto