Vai a sottomenu e altri contenuti

Bandu ricualificatzione urbana

COMUNE DE SORRADILE

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

Istradone (Cursu Umberto) n° 61 - 09080 - c.f. 80006190955 Tel 0783/69023 Fax 0783/69404

Posta eletrònica: comune.sorradile@tiscali.it

Àrea Tècnica

AVISU PÙBLICU

BANDU DE FINANTZIAMENTU

Finantziamentos de dare a privados, chi aderint a su progetu

de RICUALIFICATZIONE URBANA promòvidu da su Comune de Sorradile

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

In esecutzione de sa deliberatzione G.C. n° 124 de su 03.10.2018 e de sa determinatzione pròpia n° 183 de su 10.10.2018;

INVITAT

sos propietàrios o sos chi tenent tìtulos de sos fràigos in su tretu de 200 metros dae sa bidda, a presentare, a intro de su 30 de santandria 2018, s'istàntzia pròpia de contributu pro partetzipare a su BANDU RICUALIFICATZIONE URBANA pro sa valorizatzione de s'edificadu de su Comune de Sorradile.

Sas domandas de finantziamentu cun sa documentatzione previdida dae su Bandu depent arribare a s'Ufìtziu Protocollu de su Comune cun cunsigna a manos a intro e non a pustis de mesudie (h. 12:00) de su 30 de santandria 2018. Si podent mandare cun su servìtziu postale (no at a èssere leadu in cunsideru su timbru postale ma sa data e s'oràriu de s'arribu a s'Ufìtziu Protocollu) o cun curreri autorizadu. Su bandu est a disponimentu in s'Ufìtziu Tècnicu comunale dae sas 9,00 de mangianu a sa 1,00 (h.9,00 - 13,00), esclùdidu su sàbadu.

Sorradile, su 10.10.2018

Firmadu a manera digitale

Su Responsàbile de su Servìtziu

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto