Vai a sottomenu e altri contenuti

Sa Posta in sas biddigheddas non serrat

Sos ufìtzios de sa Posta ant a abarrare abertos finas in sas biddas minores, e in ue non bi nd'at s'at a installare intro de un'annu un'isportellu de prelievu automàticu (ATM).
Est su chi at promissu Poste italiane in Roma eris 26 de santandria 2018, in presèntzia de 3.000 sìndigos e de sas càrrigas prus artas de s'Istadu.
Est unu momentu de cunfrontu importante pro totu sas biddas sardas chi sunt in arriscu de ispopulamentu e sunt perdende die cun die servìtzios importantes.
Poste italiane at fatu promissa de non serrare peruna filiale in peruna biddighedda, a manera de agiudare sa crèschida e s'isvilupu de sos territòrios.
S'abertura de sos isportellos automàticos, in prus, podet èssere ùtile meda, màssimu in ue b'at gente manna chi tenet dificultade a si mòvere dae sa bidda.

(GFP)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto