Vai a sottomenu e altri contenuti

Eletziones Regionales: Oràriu ufìtzios

COMUNE DE NEONELI

UFÌTZIU ELETORALE

ORÀRIOS DE ABERTURA DE SOS UFÌTZIOS COMUNALES A SU PÙBLICU IN OCASIONE DE SA PRESENTATZIONE DE SAS LISTAS PRO SAS ELETZIONES REGIONALES DE SU 24.02.2019

DAE GIÒBIA 17 A CHENÀBURA 18 DE GHENNÀRGIU 2019

Sos ufìtzios at a èssere abertos fintzas a su sero, in custu oràriu 15:00 -18:00;

SÀBADU 19 DE GHENNÀRGIU 2019

S'oràriu at a èssere 9:00 - 13:00 e 15:00 - 18.00

DOMÌNIGA 20 E LUNIS 21 DE GHENNÀRGIU 2019

S'oràriu at a èssere 8:00 - 20:00 (de sighidu)

NEONELI 16.01.2019

Su Segretàriu Comunale

f.du (Dr. Matteo Manca)

Su Responsàbile de su Servìtziu Eletorale

f.du (Bianca Maria Corda)

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto