Vai a sottomenu e altri contenuti

Votu domitziliare pro sas eletziones regionales

Comune de Sorradile

(Prov. Aristanis)

UFÌTZIU ELETORALE

Votatziones regionales de su 24 de freàrgiu 2019

Votu domitziliare pro eletores chi pro sas infirmidades

chi tenent non podent essire dae domo

SU SÌNDIGU

Bidu s'art. 1 de su D.L. 3 de ghennàrgiu 2006, n. 1, cunvertidu, cun modificatziones, de sa lege 27 de ghennàrgiu 2006, n. 22 e àteras modificatziones de a pustis chi, in sos primos bator commas, gosi de pretzisu rètzitat:

«Art. 1 - Votu domitziliare pro eletores chi pro sas infirmidades chi tenent non podent essire dae domo.

1. Sos eletores chi tentent infirmidades malas meda, chi ddis est impossìbile a essire dae sa domo in ue bivent, fintzas cun s'agiudu de sos servìtzios indicados in s'artìculu 29 de sa lege 5 de freàrgiu 1992, n. 104, e sos eletores chi tenent infirmidades graves meda chi sunt in sa cunditzione de dipendèntzia de sighidu e vitale dae aparechiaduras eletromedicales chi non podent essire dae sa domo in ue bivent, podent votare in domo.

2. Sos disponimentos de custu artìculu si àplicant in ocasione de sas eletziones de sa Càmera de sos deputados, de su Senadu de sa Repùblica, de sos membros de su Parlamentu europeu chi tocant a s'Itàlia e de sas consultatziones referendàrias disciplinadas dae normativa istatale. Pro sas eletziones de sos presidentes de sas provìntzias e de sos consìgios provintziales, de sos sìndigos e de sos consìgios comunales, sos disponimentos de custu artìculu si àplicant ebbia in su casu chi chie tenet su diritu a su votu domitziliare bivat in s'àmbitu de su territòriu, pare-pare, de su comune o de sa provìntzia in ue est eletore.

3. Sos eletores indicados in su comma 1 depent fàghere arribare, in su perìodu dae baranta a binti dies in antis de sa data de sa votatzione, a su sìndigu de su comune in ue sunt iscritos a sas listas eletorales:

a) una decraratzione in paperi simpre, in ue s'atestat sa voluntade de espressare su votu in sa domo in ue bivent e cun s'indicatzione de s'indiritzu cumpletu de sa domo;

b) unu tzertificadu de su funtzionàriu mèdicu, incarrigadu dae sos òrganos cumpetentes de s'azienda sanitària locale, in data non anteriore a sas barantaghimbe dies in antis de sa data de sa votatzione, chi atestet s'esistèntzia de sas cunditziones de infirmidade indicadas in su comma 1, cun prògnosi a su nessi de sessanta dies dae sa data de su tzertificadu, o chi atestet sas cunditziones de dipendèntzia de sighidu e vitale dae aparechiaduras eletromedicales.

3-bis. Francu ogni àtera responsabilidade, in sos cunfrontos de su funtzionàriu mèdicu chi faghet sos tzertificados indicados in su comma 3, lìtera b), si non bi sunt sas cunditziones de infirmidade indicadas in su comma 1 s'azienda sanitària locale disponet sa suspensione dae su raportu de servìtziu pro tres meses pro ogni tzertificadu fatu e comente si siat pro non prus de noe meses.

4. Si in sa tèssera eletorale de s'eletore indicadu in su comma 1 non est giai posta s'annotatzione de su diritu a su votu assistidu, su tzertificadu indicadu in su comma 3, lìtera b), atestat sa netzessidade possìbile de un'acumpangiadore pro votare.»;

Bida sa tzirculare de su Ministeru de s'Internu 8 de maju 2009, n 28;

Bidu s'Istatutu Comunale;

FAGHET PÙBLICU

Sos eletores interessados ant a dèpere mandare sa decraratzione prescrita a intro de su 04 de freàrgiu 2019, (20a in antis de sa data de sa votatzione), mègius impreende su mòdulu gratùitu de leare in s'ufìtziu eletorale comunale.

S'ufìtziu eletorale comunale est a disponimentu pro ogni àteru crarimentu.

Custu avisu, in relatzione a su dispostu de s'art. 32, comma 1, de sa lege 18 de làmpadas 2009, n. 69, est publicadu in su situ Web istitutzionale de custu Comune.


Dae sa residèntzia comunale, su 15 /01/ 2019

SU SÌNDIGU

Pietro ARCA

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto