Vai a sottomenu e altri contenuti

UNU SÈBERU IN COMUNE

COMUNE DE FORDONGIANUS

UNU SÈBERU IN COMUNE

ESPRESSA SA VOLUNTADE TUA IN CONTU DE SA DONATZIONE DE SOS ÒRGANOS E DE SOS TESSUTOS

Dae su 13 de trìulas 2018 cando si faghet o si torrat a fàghere sa carta de identidade, si podet dichiarare sa voluntade de donare sos òrganos, chi at a èssere registrada in su Sistema Integradu Trapiantos (SIT).

Su Comune de FORDONGIANUS cun Delìbera de sa Giunta Comunale n. 34 de su 23.05.2018 at aderidu a su Progetu ''Carta d'identità-Donazione Organi''(''Carta de identidade-Donatzione Òrganos'')

S'Ufìtziu anàgrafe de su Comune est istadu seberadu comente giassu de regorta e donatzione de sas dichiaratziones de voluntade chi pertocant sa donatzione de òrganos e tessutos. A totu sos tzitadinos magiorennes, cando si faghent o si torrant a fàghere sa carta de identidade eletrònica (CIE), est dada una modalidade in prus pro espressare su cunsensu o mancu a sa donatzione.

Chie tenet giai sa carta de identidade vàlida non si podet espressare pro sa donatzione in Comune, ca - prima de s'iscadèntzia, su documentu si podet torrare a fàghere ebbia si est istadu furadu, pèrdidu o si at tentu dannu.

Chie tenet sa carta de identidade in vigore podet acumprire su sèberu pro sa donatzione de òrganos e tessutos cun custas modalidades:

- firmende su mòdulu apòsitu in sa ASL pròpia;

- firmende s'atu ològrafu de s'AIDO (Assòtziu Italianu Donadores de Òrganos, Tessutos e Tzèllulas);

- compilende e firmende su Tesserinu Blu cunsignadu dae su Ministeru de sa Salude in su 2000 o sas tèsseras distribuidas dae sos Assòtzios de setore (in custu casu est de leare semper infatu);

- iscriende in unu fòlliu sèmplitze sa voluntade pròpia, ammentende·si de pònnere sos datos anagràficos, sa data e sa firma e costoende su fòlliu paris cun sos documentos personales pròpios.

Fintzas sa dichiaratzione fata a sa ASL e s'AIDO, comente cussa fata in sos Comunes, est registrada e si podet consultare in su sistema informativu trapiantos.

Si unu tzitadinu at firmadu prus de una dichiaratzione de voluntade, balet s'ùrtima fata in su tempus.

Si bi torrat a pensare, su tzitadinu podet cambiare sa voluntade in cale si siat momentu, andende a sa ASL pròpia de apartenèntzia o a sas aziendas de sos ispidales o in sos ambulatòrios de sos dotores de meighina generale o in sos Tzentros Regionales pro sos Trapiantos, o - ebbia a pustis de su rinnovu de su documentu de identidade - fintzas in s'Ufìtziu anàgrafe de su Comune, torrende a compilare su mòdulu apòsitu. Gasi, sos Tzentros Regionales pro sos Trapiantos tenent sa seguresa de pòdere consultare semper sa voluntade ùrtima espressada dae su tzitadinu tràmite su SIT.

Ammenta… Donare sos òrganos e sos tessutos est signu de tziviltade manna chi podet sarvare àteras vidas. Pro sarvare una vida non serbint poteres etzetzionales. Bastat una firma.

Àteras informatziones in contu de sa donatzione de òrganos

- IN SOS SITOS:

Ministero della Salute e del Centro Nazionale Trapianti. Trapianti - informazioni

AIDO: https://www.aido.it/

- TELEFONENDE A:

Ø Tzentru Regionale pro sos Trapiantos-Regione Sardigna

Posta eletrònica: crtsardegna@gmail.com

Ø Coordinadora Regionale Trapiantos Dot.ssa Francesca Zorcolo tel. 0706092915

Inf. Coord. Regionale Trapiantos Monica Diana

Diretzione 0706092923 Segreteria 0706093167

Ø AIDO Regionale Sardigna - Pratza de Crèsia, 309030 ELMAS (CA)

Ø Tel 070.8002659 - Posta eletrònica: sardegna@aido.it

In su situ istitutzionale de su Comune de Fordongianus sunt publicados:

• Brochure

• Locandina

• Dichiarazione di volontà

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto