Vai a sottomenu e altri contenuti

Asseguratzione maladias bestiàmene

CUNSÒRTZIU DE DIFESA DE SAS PRODUTZIONES INTENSIVAS DE SA

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

_________________________________________________________________________________________

(- D.Lgs 29 martzu 2004, n.102 - Lege Regionale 29 Abrile 1994 n.18 -)

_________________________________________________________________________________________

A TOTU SOS IMPRENDIDORES AGRÌCULOS

Si comùnicat a totu sos interessados ca dae su 01.01.2019 e fintzas a su 31.10.2019 sunt abertas sas campagnas pro

ASSEGURATZIONE GIUADA

C O N T R A

DE SAS MALADIAS DE SU BESTIÀMENE E ISTRUTURAS AZIENDALES

ANNU 2019

Custas asseguratziones usufruint de unu contributu pùblicu, comente abbatimentu de sos costos de asseguratzione, cunforma a custa normativa:

• Disponimentos de s'Unione Europea pro sos agiudos de Istadu in sos Setores Agrìculu e Forestale e in sas zonas rurales 2014 - 2020 (2014/C 204/01); • Reg. UE n°1305/2013 de su 17.12.2013 - art. 37; • Reg. UE n°1307/2013 de su 17.12.2013; • Reg. UE n°1308/2013 de su 17.12.2013; • Reg. UE n°702/2014 de su 25.06.2014 - artt. 27 e 28; • Reg. UE n°2393/2017 de su 13.12.2017 - art. 1 • Programma de Isvilupu Rurale Natzionale 2014-2020; • D.M. Mi.P.A.A.F. n°162 de su 12.01.2015 (Corte de sos Contos 11.02.2015, fòlliu n°372) e àteras modìficas e integratziones.; • D. Lgs. n°102 de su 29.03.2004, modificadu dae su D. Lgs. n°82 de su 18.04.2008 e dae su D. Lgs. n°32 de su 26.03.2018; • D.M. Mi.P.A.A.F. n°30151 de su 29.12.2014 e Decretu Diretoriale aplicativu de su 24.07.2015; • D.M. n°642 de su 21.01.2019 de aprovatzione de su Pianu de Gestione de sos Arriscos in Agricultura 2019; • D.G.R. n°13/11 de su 31.03.2015 comente modificada dae sa D.G.R. n°33/15 de su 30.06.2015 e dae sa D.A. n°1815/38 de su 04.08.2015;

Pro pòdere benefitziare de su contributu pùblicu màssimu chi si podet dare est de òbligu:

• Èssere imprendidore agrìculu (cun Partida IVA in agricultura e iscritu a manera regulare a sa Càmera de Cummèrtziu);

• Andare a su Tzentru de Assistèntzia Agrìcula pròpiu pro agiornare/costituire su Fascìculu Aziendale e/o su Registru de istadda (produtziones zootècnicas);

Fàghere preparare, imprentare e dare dae su CAA sa Manifestatzione de Interesse e/o su PAI (prima de s'istìpula de su tzertificadu assegurativu).

• Firmare su tzertificadu de asseguratzione, pro sas produtziones/allevamentos chi si cherent tutelare, in s'àmbitu de sas Pòlitzas istipuladas dae su Cunsòrtziu de Difesa cun sas Cumpangias de Asseguratzione diferentes. Pro pòdere firmare su tzertificadu tocat a allegare sa Manifestatzione de Interesse e/o su PAI a su tzertificadu assegurativu

• Fàghere preparare dae su CAA, apena possìbile sa Domanda de pagamentu chi ddi atenet, de òbligu pro pagare s'agiudu comunitàriu/ministeriale.

Si ponet in evidèntzia ca:

• Cunforma a s'art. 1 comma 3 lìtera b) de su D. Lgs. 26.03.2018 n. 32, in casu de calamidade naturale e/o aversidade atmosfèrica, sos interventos cumpensativos (ex post) si podent dare ebbia pro sas culturas e sos eventos non prevididos dae su Pianu Assegurativu Agrìculu Natzionale e chi, cunforma a s'art. 25 comma 9 de su Reg. UE 702/2014 de su 25.06.2014 sa cumpensatzione oferta at a èssere riduida de su 50%, francu cando est cuntzèdida a agricultores chi ant istipuladu una pòlitza assegurativa a cobertura de a su nessi su 50% de sa produtzione mèdia issoro a s'annu e de sos arriscos climàticos pro istatìstica prus frecuentes.

• Cunforma a s'art. 4 comma 2 e a s'art. 5 comma 8 de su D.M. 21.01.2019 n°642, su contributu pùblico est dadu ebbia pro cuntratos assegurativos chi previdint pro ogni produtu asseguradu sa cobertura de sa produtzione cumplessiva aziendale a intro de uno matessi comune.

• Cunforma a s'art. 5 comma 9 de su D.M. 21.01.2019 n°642, pro sa cobertura de ogni tipologia de arriscu (produtziones zootècnicas), non est cunsentida s'istìpula de prus de una pòlitza pro sa matessi coltura o allevamentu.

S'iscadèntzia IMPROROGÀBILE pro firmare sos tzertificados de adesione est fissadu pro su 31.10.2019.

Pro custa Campagna assegurativa su Cunsòrtziu de Difesa at firmadu cunventziones cun Cumpangias de Asseguratzione diferentes. Pro nde ischire de prus e pro àteras informatziones si podet andare a sos ufìtzios de su Cunsòrtziu in Aristanis in Viale Brianza n°46 o telefonare a custos nùmeros: 0783.296040 - 349 65 82 238.

SU PRESIDENTE

Sisinnio Piras

________________________

*Sas coberturas noas s'ant a pòdere istipulare dae su 28.02.2019

Viale Brianza 46 - 09170 Aristanis - Tel. 0783.296040 - Tzell. 349 65 82 238 - Posta eletrònica: condifesa.oristano@asnacodi.it - C.F.: 90004040953

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto