Vai a sottomenu e altri contenuti

Mediatzione in s’Agrifood

Avisu pùblico ''Mesuras integradas tra isvilupu locale partetzipativu e ocupatzione in sos àmbitos de sa Green & Blue Economy - Lìnias de isvilupu progetuale 2 e 3''. POR SARDEGNA FSE 20142020 CCI2014IT05SFOP021 - Lìnia 2A

S'ARTIGIAN SERVICE s.c.c. a r.l. e su GAL Barigadu - Guìltzier informant ca sunt abertas sas iscritziones pro su

CURSU GRATÙITU

''Mediazione Nell'Agrifood''

''Mediatzione in s'Agrifood''

CUP E12B16000000009 - CLP 1001031863GD160030 - DCT 20162ARO181

cofinantziadu a su 50% dae su Fundu Sotziale Europeu (POR Sardegna FSE 2014-2020)

Su cursu, de 130 oras, est pro tènnere sa Tzertificatzione Regionale de sas Cumpetèntzias chi pertocant sa U.C. 696 - Valutatzione de s'andamentu de mercadu de sos produtos/servìtzios pròpios; s'at a fàghere in Aristanis e at a incumintzare in su mese de Maju 2019.

Podent aderire totus sos chi tenent custos rechisidos mìnimos:

· Àere lòmpidu sos 18 annos de edade;

· Disocupatzione (cun riferimentu pretzisu a sos disocupados dae meda) / Traballadores in mobilidade, CIGS e ASPI;

· Residèntzia/domitzìliu in sos Comunes chi faghent parte de su territòriu de su G.A.L. Barigadu - Guìltzier (Ardaule, Bidoniu, Busache, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Itòria, Samugheo, Sorradile, Ula, Abbasanta, Aidumajore, Boroneddu, Ilartzi, Norghiddo, Paulle, Sèdilo, Soddie e Tadasune);

· Diploma de Iscola Segundària Superiore.

Sas informatziones si podet pedire a sos ufìtzios Artigian Service in sa Carrera M. Pira 27 in Aristanis: andende∙ddoe o telefonende a su nùmeru 0783 300296 o iscriende a sa posta eletrònica formazione@artigianservice.it.

Situ Web: http//formazioneartigianservice.it

********************************

Avisu pùblico ''Mesuras integradas tra isvilupu locale partetzipativu e ocupatzione in sos àmbitos de sa Green & Blue Economy - Lìnias de isvilupu progetuale 2 e 3''. CUP E12B16000000009 - CLP 1001031863GD160030 - DCT 20162ARO181

S'ARTIGIAN SERVICE s.c.c. a r.l. e su GAL Barigadu - Guìltzier informant ca est istada prorogada s'iscadèntzia pro presentare sas iscritziones a su cursu gratùitu, cofinantziadu dae su Fundu Sotziale Europeu (POR Sardegna FSE 2014-2020)

MEDIATZIONE IN S'AGRIFOOD

Atestatzione dada: A s'acabbu de ognunu de sos 2 percursos formativos prevididos, sos partetzipantes chi ant a àere frecuentadu a su nessi s'80% de totu sas oras de su cursu ant a pòdere fàghere s'esàmene regionale pro sa tzertificatzione de sas cumpetèntzias chi pertocant a s'Ada n. 1373 - Valutatzione de s'andamentu de mercadu de sos produtos/servìtzios pròpios.

N° Partetzipantes: n. 30 (15 pro ogni editzione), chi a su nessi 13 siant fèminas

Durada: 130 oras

Matèrias de istùdiu: 1. Marketing pro s'Agrifood 2. Organizatzione aziendale e Risk Management 3. Organizatzione de sa produtzione agrìcula 4. Consulèntzia preliminare a s'abertura de sas atividades econòmicas noas in s'Agrifood 5. Assistèntzia tècnica e consulèntzia a s'abertura de sas atividades econòmicas noas in s'Agrifood

Destinatàrios:

• Magiorennes;

• Disocupados (cun riferimentu pretzisu a sos disocupados dae ora) / Traballadores in mobilidade, CIGS e ASPI;

• Residentes/domitziliados in sos Comunes chi faghent parte de su territòriu de su G.A.L. Barigadu - Guìltzier (Ardaule, Bidoniu, Busache, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Itòria, Samugheo, Sorradile, Ula, Abbasanta, Aidumajore, Boroneddu, Ilartzi, Norghiddo, Paulle, Sèdilo, Soddie e Tadasune);

• Tènnere su diploma de Iscola Segundària Superiore.

ISCRITZIONES

Sos mòdulos de iscritzione si podent leare in sa sede Artigian Service de sa Carrera Michele Pira n. 27 in Aristanis o si podent iscarrigare dae su situ http://formazioneartigianservice.it/.

Sas domandas si posent mandare cun sa PEC a s'indiritzu formazione@pec.artigianservice.it o èssere cunsignadas a manos o mandadas cun racumandada A/R a s'indiritzu Carrera Michele Pira n. 27 - 09170 Aristanis a intro e no a pustis de sas 06,30 de sero (h. 18,30) de su 12 de ABRILE 2019 (no at a bàlere sa data de su timbru postale).

SELETZIONES

Sa die a pustis de s'iscadèntzia pro presentare sas domandas de partetzipatzione, s'at a fàghere sa seletzione de sos candidados cun una prova cunvalidada de orientamentu professionale e unu collòchiu de capatzidade, chi ant a individuare motivatziones, capatzidades e fidàntzia de sos candidados.

Data e logu de sas seletziones ant a èssere comunicados in tempus a sos chie nde tenent diritu tràmite publicatzione in su situ de s'agentzia subra indicadu.

Pro lèghere su regulamentu e àteras informatziones si podet cuntatare s'agentzia a s'indiritzu formazione@artigianservice.it o a su nùmeru 0783 300296.

POSSIBILIDADES DE OCUPATZIONE

Su percursu formativu at a cunsentire: a) de otènnere sas cumpetèntzias chi serbint a abèrrere un'impresa in s'àmbitu de s'Agrifood; b) de otènnere sa Tzertificatzione de Cumpetèntzias (vàlidas a livellu europeu) chi pertocant s'Ada n. 1373 - Valutatzione de s'andamentu de mercadu de sos produtos/servìtzios pròpios'', a pustis de àere passadu s'esàmene regionale apòsitu.

Sa figura formada diat pòdere operare comente:

- lìberu professionista (bi cheret in antis s'abilitatzione de sa Càmera de Cummèrtziu);

- dipendente de sotziedade chi còmporant e torrant a bèndere produtos agroalimentares;

- consulente pro sas cooperativas agrìculas.

ÀTERAS INFORMATZIONES

Àteras informatziones e s'agiudu pro compilare sa domanda de partetzipatzione si podet pedire a s'Artigian Service a su nùmeru 0783 300296, dae su lunis a sa chenàbura, da e sas 08.30 a sa 01.00 de mangianu (08.30-13.00) e, da e su lunis a sa giòbia, dae sas 03,30 a sas 06.30 de sero (15.30-18.30).

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto