Vai a sottomenu e altri contenuti

Est torra abertu s'isportellu de sa limba sarda

Gràtzias a unu finantziamentu arribadu cun sa Lege 482/1999 a s'Unione de sos Comunes de su Barigadu - nde faghent parte sos Comunes de Ardaule, Bidoniu, Busache, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Itòria, Samugheo, Sorradile, Ula - in Neoneli, comente in sas àteras biddsas, at torradu a abèrrere s'isportellu linguìsticu subra-comunale. Su servìtziu naschet pro respòndere a sos bisòngios de sos amministradores, de sos dipendentes comunales e de sos tzitadinos chi chèrgiant impreare sa limba sarda puru in sas fainas de su Comune o in sos raportos cun su Comune.

Ma s'operadore de isportellu est a disponimentu fintzas de tzitadinos, maistros de iscola, professores, istudiantes e assòtzios pro cale si siat informatzione, aprofundimentu, duda, curiosidade, bibliografia, sitografia in contu de sa limba sarda, pro consulèntzias in sa carrera didàtica, in cussa giurìdicu-normativa e pro cussìgios chi pertocant sas règulas de iscritura de su sardu.

S'ufìtziu, contivigiadu dae sa Sotziedade Cooperativa L'ALTRA CULTURA de Aristanis, est in sos locales de su Munitzìpiu, in sa carrera Roma nu 83. Aberit ogni martis in custu oràriu: 09.00 - 13.00.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto