Vai a sottomenu e altri contenuti

Servìtziu finantziàriu

COMUNE DE NEONELI

SERVÌTZIU FINANTZIÀRIU

UFÌTZIU TRIBUTOS

SI COMÙNICAT CA SU DIPENDENTE SENN. ROMEO MELIS AT A ÈSSERE IN COMUNE A DISPONIMENTU DE SOS CONTRIBUENTES

MARTIS 28 DE GHENNÀRGIU 2020 DAE SAS 03,00 A SAS 06,00 DE SERO.

Su Segretàriu Comunale

Dot. Claudio Demartis

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto