Vai a sottomenu e altri contenuti

Lege 162/1998: s'iscadèntzia est su 28 de freàrgiu

AMMÀNIU PROGETOS PERSONALIZADOS CUNFORMA A SA LEGE 162/98

Data publicatzione on line: 13/01/2020 Data iscadèntzia: 28/02/2020

Si informant sos tzitadinos ca si podent presentare sas domandas pro s'ammàniu de sos progetos personalizados chi pertocant sa lege 162/98 - gestione 2020.

Sos progetos chi pertocant sa lege 162/98, s'ant a pòdere ammaniare a favore de sas persones chi tenent sa tzertificatzione de sa cunditzione de disabilidade grave cunforma a a s'artìculu 3, comma 3 de sa lege 104/1992, tzertificada a sa data de su 31/12/2019. Sa Regione, at istabilidu, in prus de leare in cunsideru fintzas sas domandas de sos chi ant fatu sa vìsita a intro de su 31/12/2019, chi sa tzertificatzione definitiva siat istada dada a pustis de custa data.

Sas domandas si depent presentare a s'ufìtziu de Servìtziu Sotziale de su Comune de residèntzia, a intro de su 28/02/2020.

Pro informatziones - Referente

Ufìtziu/Òrganu: Àrea Sòtziu-Culturale

Referente: Maria Mascia

Indiritzu: Carrera Taloro 3, 09080 Bidoniu (Aristanis)

Telèfono: 078369044

Fax: 078369407

Posta eletrònica: assistente.sociale@comune.bidoni.or.it

Posta eletrònica tzertificada: protocollo@pec.comune.bidoni.or.it

(MM)

************************

UNIONE DE SOS COMUNES DE SU BARIGADU

Ardaule - Bidoniu - Busache - Fordongianus - Neoneli - Nughedu Santa Itòria - Samugheo - Sorradile - Ula

Localidade Giolantine - (09082) Busache (Aristanis) -

Còditze Fiscale e Partida I.V.A. 01116420959 situ web: www.unionecomunibarigadu.it

posta eletrònica: sociale@unionecomunibarigadu.it

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU SOTZIALE ASSOTZIADU

FAGHET PÙBLICU CA

A INTRO E NO A PUSTIS DE SU 28 DE FREÀRGIU 2020

si podent presentare sas domandas pro s'ammàniu de sos

progetos personalizados cunforma a sa lege 162/1998.

BENEFITZIÀRIOS: persones cun tzertificatzione de sa cunditzione de disabilidade grave indicados in s'artìculu 3, comma 3 de sa lege 104/1992, tzertificada a sa data de su 31/12/2019.

DOCUMENTOS DE PRESENTARE

1. tzertificatzione ISEE sòtziu-sanitària 2020;

2. ischeda de sa salude (allegadu B) - obligatòria pro sos progetos noos e si si cheret (non est obligatòriu) pro sos progetos chi si sunt giai acumprende;

3. ischeda sotziale (allegadu C);

4. decraratzione sostitutiva de tzertificatzione (allegadu D) chi pertocat sos cumpensos chi at tentu su benefitziàriu de su progetu in s'annu 2019;

5. fotocòpia documentu de identidade e còditze fiscale de su destinatàriu de su progetu e de su chi faghet sa domanda;

6. tzertificatzione chi pertocat sa fruitzione de oras de permissu pagadu, cunforma a sa lege 104/1992, pro su familiare de sa persone pro sa cale si presentat sa domanda de ativatzione de su progetu personsalizadu;

7. còpia tzertificatzione de sa cunditzione de disabilidade indicada in s'artìculu 3, comma 3 de sa lege 104/1992.

Àteras informatziones e/o crarimentos si podent pedire a su servìtziu sotziale de su comune de residèntzia. Sa modulìstica est a disponimentu in su situ istitutzionale de s'Unione, in ogni ente chi faghet parte de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu e, in paperi, in sos ufìtzios de su servìtziu sotziale de su comune de residèntzia.

Su Responsàbile de su Servìtziu

f.du dot.ssa Maria Mascia

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto