Vai a sottomenu e altri contenuti

Abbanoa in contu de sas bulletas de s'abba

Avisu Abbanoa pro s'istorbu in contu de sas bulletas de s'abba

Data publicatzione on line in su situ istitutzionale de su Comune de Bidoniu: 07/02/2020

ABBANOA SPA

AVISU A SOS CLIENTES

In sas ùrtimas chidas bi sunt istados istorbos diferentes in sa cunsigna a domitzìliu de sas fature causados dae sos incumprimentos de sa dita seletzionada cun gara pùblica pro sa postalizatzione de sas bulletas.

Abbanoa at giai annulladu su cuntratu in dannu, seletzionadu una sotziedade operadora noa chi at a torrare a fàghere s'imprenta de sas bulletas chi non sunt istadas cunsignadas e at a acabbare sa cunsigna pro mesu de sas Postas Italianas (Poste Italiane).

Ant a èssere imprentadas torra totu sas faturas pro evitare chi cun su sèberu de sas bulletas de imprentare ddue siant àteros istorbos.

Duncas, amus a dare o a dare torra totus sas bulletas a sos clientes de su Comune bostru.

Dae chida ch'intrat, in un'òrdine cronològicu in sos Comunes diferentes, sas faturas chi non sunt istadas cunsignadas ant a èssere mandadas a domitzìliu.

In carchi Comune in ue s'Amministratzione est renèssida a èssere a disponimentu, sa cunsigna s'est faghende cun depòsitu in sa domo comunale.

Dae custu mese su servìtziu de cunsigna est torradu regulare.

Pedimus iscusa pro su discumbèniu causadu.

Nùmeru birde pro crarimentos 800062692

Pro informatziones - Referente

Ufìtziu/Òrganu: Servìtziu Vigilàntzia

Referente: Rosa Puligheddu

Indiritzu: Carrera Taloro 3

Telèfono: 078369044

Fax: 078369407

Posta eletrònica: ufficio.protocollo@comune.bidoni.or.it - polizialocale.bidoni@gmail.com

Posta eletrònica tzertificada: protocollo@pec.comune.bidoni.or.it

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto