Vai a sottomenu e altri contenuti

Votu èsteru pro su referendum costitutzionale de su 29.03.2018

Referendum Costitutzionale cunfirmativu de su testu de lege costitutzionale cun ''modificatzione de sos artìculos 56, 57 e 59 de sa Costitutzione in matèria de ridutzione de su nùmeru de sos parlamentares''

Data publicatzione on line: 10/02/2020 Data iscadèntzia: 27/02/2020

In ocasione de su Referendum de su 29 de Martzu 2020 sos tzitadinos italianos residentes in Itàlia ma chi a manera temporànea sunt bivende in s'èsteru pro traballu, istùdiu o curas mèdicas pro a su nessi 3 meses e sos familiares issoro chi bivent paris a issos ant a pòdere votare in s'èsteru pro currispondèntzia presentende domanda a su Comune issoro de iscritzione eletorale a intro de su 26 de freàrgiu 2020. Sa domanda, cumpilada in su mòdulu allegadu, paris cun sa còpia de su documentu de identidade, si depet presentare tràmite posta (de òbligu at a dèpere arribare a intro de su 26 de freàrgiu) o cunsignare a manos a s'Ufìtziu Eletorale de su Comune de Bidoniu - Carrera Taloro 3 - o si depet iscannerizare e mandare cun sa posta eletrònica a s'indiritzu servizi.demografici@comune.bidoni.or.it.

In su situ istitutzionale de su Comune de Bidoniu si podent iscarrigare custos allegados:
Tìtulu Referendum de su 29 de martzu 2020 - Eletores a manera temporànea in s'èsteru.- Mòdulu pro seberare sa manera de votare
Tìtulu Referendum de su 29 de martzu 2020 - Eletores a manera temporànea in s'èsteru. Istados sentza acordu.

Pro informatziones
Ufìtziu/Òrganu: Servìtzios Demogràficos
Referente: Maria Grazia Mascia
Indiritzu: Carrera Taloro 3, 09080 Bidoniu (Aristanis)
Telèfono: 078369044
Fax: 078369407
Posta eletrònica: servizi.demografici@comune.bidoni.or.it
Posta eletrònica tzertificada: protocollo@pec.comune.bidoni.or.it
(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto