Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisu Carta de Identidade Eletrònica Noa

COMUNE DE BIDONIU

Provìntzia de Aristanis

Servìtzios Demogràficos - Ufìtziu Anàgrafe

AVISU DE EMISSIONE DE SA CARTA DE IDENTIDADE ELETRÒNICA NOA ( C.I.E.)

S'informant sos tzitadinos ca dae su 18 de làmpadas 2018 su Comune de Bidoniu at a emìtere sa Carta de Identidade Eletrònica (C.I.E.), de conseguèntzia non at a èssere prus cunsignada sa carta de identidade in paperi, si non in casos pretzisos de urgèntzia reale comunicados dae chie dda pedit: resones de salude, viàgiu, eletziones, partetzipatzione a cuncursos o garas pùblicas, de documentare a su momentu de sa rechesta. Sa carta de identidade in paperi dda podet pedire fintzas su tzitadinu iscritu in s'Anàgrafe de sos Italianos Residentes in s'Èsteru (AIRE).

Si pretzisat ca sos documentos de identidade giai cunsignados sunt vàlidos fintzas a sa data de s'iscadèntzia indicada in su documentu etotu.

Sa C.I.E. noa si pedit a s'isportellu Anàgrafe, dda emitet s'Istitutu Poligràficu e Zeca de s'Istadu e arribat in deretura a su domitzìliu indicadu dae su tzitadinu a intro de ses dies de traballu.

Sa CIE costat:

· sa prima borta chi si faghet o cando si rennoat 22,20 Èuros

· cando si torrat a fàghere ca est istada furada, pèrdida o ruinada 27,40 Èuros

Sa carta de identidade eletrònica noa sostituit a manera integrale su documentu traditzionale de paperi: est in policarbonato e est manna cantu una carta de crèditu; tenet sistemas de seguresa particulares, cun unu microchip chi tenet registrados sos datos de su titulare, fintzas sos elementos biomètricos (comente sas improntas digitales), una fotografia in biancu e nieddu imprentada a laser chi nde garantit una resistèntzia manna meda a sa farsificatzione.

Pro pedire sa CIE tocat a presentare una fotografia a colores, in formadu tèssera, in paperi o in formadu .jpg in suportu informàticu, su còditze fiscale-tèssera sanitària e pagare in contante a s'isportellu s'importu chi si depet pagare pro su documentu chi s'est pedende. S'operadore incarrigadu dae sa postatzione aposta atretzada, collegada cun su Ministeru de s'Internu, at a leare su còditze fiscale, sa fotografia, sa firma e sas improntas digitales. Acabbadas sas operatziones a su tzitadinu s'at a dare una retzida chi atestat sa registratzione fata, paris a sa prima metade de su Pin e de su Puk identificativu chi currispondet a sa carta de identidade eletrònica, su documentu at a èssere mandadu a su domitzìliu, a s'indiritzu indicadu dae su tzitadinu, a intro de ses dies de traballu. Pro àteras informatziones www.cartaidentita.interno.gov.it

Cando pedit sa CIE su tzitadinu magiorenne tenet sa facultade de espressare su cunsensu o su refudu pro donare sos òrganos o tessutos in casu de morte, gasi comente est disciplinadu dae sas lìnias guida de su Ministeru de sa Salude cun nota n.0002128 de su 29 de trìulas 2015. Àteras informatziones si podent leare in su situ www.trapianti.salute.gov.it

Cun su documentu CIE, giai aprontadu pro s'autenticatzione in rete dae parte de su tzitadinu, s'ant a pòdere impreare sos servìtzios de sas Amministratziones Pùblicas e est unu ''fatore abilitante'' pro s'identidade digitale in su Sistema Pùblicu de Identidade Digitale -SPID.

ATENTZIONE

Sigomente sa Carta de Identidade Eletrònica no at a èssere dada dae s'isportellu (comente fiat cun su modellu in paperi), ma bi cherent ses dies de traballu pro dda retzire, si racumandat de verificare in tempus s'iscadèntzia de sa carta de identidade pròpia, ammentende ca si podet rennoare in sas 180 dies prima de s'iscadèntzia.

Àteras informatziones si podent pedire a s'Ufìtziu Anàgrafe de su Comune cun sa posta eletrònica servizi.demografici@comune.bidoni.or.it o telefonende a su 078369044/1.

S'Ufitziale de Anàgrafe delegadu

Maria Grazia Mascia

Comune de Bidoniu Carrera Taloro, 3 09080 Bidoniu (OR) tel. 0783 69044 - fax 0783 69407

c.f. 80005650959 - P.IVA 00524230950

afàrios generales: ufficio.protocollo@comune.bidoni.or.it - servizi.demografici@comune.bidoni.or.it

tècnicu: servizio.tecnico@comune.bidoni.or.it - sotziale: assistente.sociale@comune.bidoni.or.it

ragioneria: servizio.ragioneria@comune.bidoni.or.it - info@comune.bidoni.or.it

situ web www.comune.bidoni.or.it posta tzertificada: protocollo@pec.comune.bidoni.or.it

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto