Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisu pro s'atividade ambulatoriales de sas dot.ssas Porcu e Pitzalis


COMUNE DE BIDONIU

Provìntzia de Aristanis

UFÌTZIU DE SU SÌNDIGU

Bidoniu, 17 de martzu 2020

AVISU PÙBLICU

COMUNICATZIONE SUSPENSIONE VÌSITAS AMBULATORIALES DOT.SSAS PORCU E PITZALIS

IN BIDONIU

Si informant totu sos tzitadinos ca su servìtziu ambulatoriale de sas dot.ssas Porcu e Pitzalis est suspesu fintzas a àtera comunicatzione noa.

A sa dot.ssa Porcu, pro cale si siat netzessidade, si podet telefonare a custu nùmeru :

- tel. 078553587

A sa dot.ssa Pitzalis, pro cale si siat netzessidade, si podet telefonare a custu nùmeru e iscrìere a custu indiritzu de posta eletrònica:

- telefoneddu: 3495010063 - posta eletrònica: dott.pitzalismanuela@gmail.com

Su Sìndigu

F.du dot.ssa Ilaria Sedda

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto