Vai a sottomenu e altri contenuti

Pròroga Lege 162/98

UNIONE DE SOS COMUNES DE SU BARIGADU

Ardaule - Bidoniu - Busache - Fordongianus - Neoneli - Nughedu Santa Vitòria - Samugheo - Sorradile - Ula

Localidade Giolantine - (09082) Busache (Aristanis)

Còditze Fiscale e Partida I.V.A. 01116420959 - Situ web: www.unionecomunibarigadu.it -

posta eletrònica: sociale@unionecomunibarigadu.it

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU SOTZIALE ASSOTZIADU

FAGHET PÙBLICU CA

Sa Regione Autònoma de sa Sardigna, in cunsideru de s'emergèntzia COVID-19, cun delìbera pròpia de s'11 de martzu 2020 at dispostu chi sa data de decurrèntzia de sos pianos personalizados, cunforma a sa lege 162/1998, de ativatzione noa siat transida a su 1u de trìulas 2020. posticipare

SOS PIANOS PERSONALIZADOS IN ÈSSERE A SU 31.12.2019, CHI SA PRÒROGA FIAT ISTADA POSTA IN CONTU PRO SU 30.04.2020, SUNT PROROGADOS A MANERA ULTERIORE FINTZAS A SU 30 DE LÀMPADAS 2020.

Pro àteras informatziones e/o crarimentos, si podet telefonare a s'ufìtziu de su servìtziu sotziale de su comune de residèntzia.

Est cosa agradèssida augurare a totus … AT A ANDARE TOTU BENE … e … ABARRAMUS IN DOMO!!!!

Busache, su 19 de martzu 2020

Su Responsàbile de su Servìtziu

f.du dot.ssa Maria Mascia

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto