Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisu SPAZIO FAMIGLIA

Info in contu de SPAZIO FAMIGLIA


Plus Ilartzi -Bosa Sub-àmbitu 1

Comunes de Ilartzi, Abbasanta, Aidumajore, Ardaule, Bidoniu, Bonàrcadu, Boroneddu, Busache, Cùglieri, Fordongianus, Neoneli, Norghiddo, Nughedu Santa Itòria, Paulle, Santu Lussùrgiu, Sèdilo, Sèneghe, Soddie, Sorradile, Tadasune, Ula.

Cunsiderende sa situatzione de emergèntzia epidemiològica chi semus bivende pro su Coronavirus (COVID19) e de sos provedimentos guvernativos chi pertocant custa situatzione, su Servìtziu SPAZIO FAMIGLIA at a abarrare serradu pro su pùblicu fintzas a disponimentos noos.

SOS INTERVENTOS de:

- Segretariadu e Sustegnu Sotziale,

- Sustegnu a sa Genitorialidade e Sustegnu Psicològicu,

- Mediatzione Familiare

- Consulèntzias Legales

ANT A ÈSSERE GARANTIDOS IMPREENDE SU TELÈFONO O CUN SA POSTA ELETRÒNICA

CUNTATOS

-Telèfono: 342.3203981 - Whatsapp

- Posta eletrònica: spaziofamiglia.plusghilarza@oinoscoop.it

In relatzione a sas esigèntzias pretzisas, at a èssere dadu su cuntatu diretu, de su telèfono o Skype, de su professionista interessadu.

Su servìtziu est gratis.

Ufìtziu curreladu: SERVIZI SOCIALI

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto