Vai a sottomenu e altri contenuti

Covid-19: atentzione a sos virus digitales

Sighint a essire, vatu vatu, notìtzias farsas in contu de Coronavirus, sa Politzia Postale controllat, intervenet e faghet a ischire a totu sos tzitadinos sos sitos perigulosos chi at agatadu. Pagas dies a como at iscobertu unu situ chi publitzizat unu anti-virus digitale su 'Corona antivirus' chi diat a dèvere protègere dae su covid-19.
A pustis de àere installadu s'aplicatzione, intrat in su computer de su malefadadu unu virus, naradu blackNET in inglesu, cuadu in unu programma cummertziale. Custu virus infetat su computer e nche ddu ponet in una rete de computers controllados a distàntzia pro contu de unu amministradore, chi nemos ischit chie siat, chi nche podet furare datos, passwords, iscarrigare files e furare portafòllios digitales.
Ite tocat a fàghere pro nos difèndere? Non tocat a si fidare de messàgios e aplicatziones chi nos arribant, non devimus iscarrigare aplicatziones o programmas ne abèrrere allegados.
Si agatades novas e tenides su suspetu chi siant farsas, ddu depides sinnalare immediatu a sa Politzia Postale (chi s'at a incurare de fàghere totu sos controllos netzessàrios) intrende a custu situ commissariatodips.it. in ue ais a agatare fintzas àteras informatziones chi tocat a ischire pro non si faghet frigare.

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto