Vai a sottomenu e altri contenuti

AVISU PÙBLICU - SOLIDARIEDADE ALIMENTARE EMERGÈNTZIA COVID-19

Si comùnicat a totu sos tzitadinos ca, pro su chi pertocat sa situatzione econòmica dèpida a sas cunsighèntzias de s'emergèntzia COVID-19, cun ordinàntzia n.658 de su Capu de su Dipartimentu de sa Protetzione Tzivile, si est protzèdidu cun sa partitzione de sas risursas a sos comunes destinadas a bonos ispesa pro comporare benes alimentares e produtos de prima netzessidade.

Sos tzitadinos interessados, ant a pòdere presentare domanda, impreende su modellu de autotzertificatzione apòsitu, a disponimentu in su situ istitutzione de s'ente. Sas domandas si depent presentare, cun sa posta eletrònica a s'indiritzu assistente.sociale@comune.bidoni.or.it o si nono si depent pònnere a intro de sa cassita, posta a costàgiu de sa ghenna de intrada a su palatzu comunale, a manera esclusiva in custu oràriu: 08,00 - 13,30. In s'ogetu de su messàgiu de posta eletrònica o in sa busta sigillada, depet èssere indicadu : ''RiCHIESTA BUONO SPESA''.

At a èssere còmpitu de s'Ufìtziu de Servìtziu Sotziale leare sas domandas, ddas valutare e emìtere sos bonos chi ant a èssere cunsignados a pustis de àere telefonadu o mandadu unu messàgiu de posta eletrònica dae parte de su matessi ufìtziu.

In su situ istitutzionale de su Comune de Bidoniu e in cussu de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu ddue sunt allegados custos documentos:

- AVVISO PUBBLICO / Avisu pùblicu

- MODULO DI RICHIESTA /Mòdulu de domanda

PRO INFORMATZIONES

Ufìtziu/Òrganu: Àrea Sòtziu Culturale

Referente: Maria Mascia

Indiritzu: Carrera Taloro 3, 09080 Bidoniu (ARISTANIS)

Telèfono: 078369044

Fax: 078369407

Posta eletrònica: assistente.sociale@comune.bidoni.or.it

Posta eletrònica tzertificada: protocollo@pec.comune.bidoni.or.it

UNIONE DE SOS COMUNES DE SU BARIGADU

Ardaule - Bidoniu - Busache - Fordongianus - Neoneli - Nughedu Santa Itòria - Samugheo - Sorradile - Ula

Localidade Giolantine - (09082) Busache (Aristanis) - Tel. 0783.60123 - Fax 0783.60323

Còditze Fiscale e Partida I.V.A. 01116420959

situ web: www.unionecomunibarigadu.it - posta eletrònica: info@unionecomunibarigadu.it


COMUNE DE BIDONIU

ORDINÀNTZIA DE SU CAPU DE SU DIPARTIMENTU DE SA PROTETZIONE TZIVILE N. 658 DE SU 30/03/2020 N. 658 DE SU 29/03/2020 - ÀTEROS INTERVENTOS URGENTES DE PROTETZIONE TZIVILE IN RELATZIONE A S'EMERGÈNTZIA CHI PERTOCAT S'ARRISCU SANITÀRIU COLLEGADU A SA CUMPARSA DE PATOLOGIAS CHI DERIVANT DAE AGENTES VIRALES CHI SI PODENT TRAMÌTERE. FUNDU DE SOLIDARIEDADE 2020.

Avisu pùblicu pro sa cuntzessione de sos bonos ispesa alimentare

Su Responsàbile de su Servìtziu Sotziale Assotziadu in esecutzione de sa Deliberatzione de su Consìgiu de Amministratzione n. 14 de su 03/04/2020 e de sa Determinatzione de su Responsàbile de su Servìtziu Sotziale Assotziadu n. 113 de su 03/04/2020

FAGHET PÙBLICU

Ca si podet presentare domanda, a su Comune pròpiu de residèntzia, pro otènnere unu ''bonu ispesa'' gasi comente est prevididu dae s'Ordinàntzia de su Capu de su Dipartimentu de sa Protetzione Tzivile n. 658 de su 30/03/2020, chi cunsistet in s'erogatzione de unu bonu pro comporare gèneres alimentares de prima netzessidade e bòmbolas de su gas.

Sos bonos de ispesa sunt erogados in deretura a unu referente de sa famìlia chi nde benefìtzias e chi ddos at a pòdere ispèndere in sas butegas iscritas in s'elencu apòsitu ammaniadu dae ogni Comune de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu, comente est publicadu in su situ istitutzionale de ogni Comune assotziadu.

Su bonu ispesa si depet cunsiderare comente una tantum, chi si podet erogare in su tempus de sa situatzione de emergèntzia.

Sos interessados sunt invitados a cuntatare, cun su telèfono o cun sa posta eletrònica, su Comune pròpiu de residèntzia, pro pedire su bonu ispesa. Su chi presentat sas domanda a pustis at a èssere cuntatadu dae su servìtziu sotziale comunale, chi cunsiderende sa situatzione familiare rapresentada in forma de autotzertificatzione/decraratzione, chi depet compilare su chi faghet sa domanda, at a emìtere bonos ispesa in paperi chi ant a èssere cunsignados, in su domitzìliu de su rechedente, dae sa politzia locale o un'operaju comunale o voluntàrios o su barratzellu, àteros. Su bonu ispesa s'at a pòdere ispèndere in sos esertzìtzios cummertziale cunventzionados pro custa netzessidade.

1. Su ''bonu ispesa'' est calificadu gasi:

Importu de su bonu n. cumponente de sa famìlia
150,00 èuros 1 cumponente
250,00 èuros 2 cumponentes
325,00 èuros 3 cumponentes
375,00 èuros 4 cumponentes
400,00 èuros 5 e prus cumponentes

Su bonu si podet dare siat pro comporare benes de prima netzessidade siat pro comporare sa bòmbola de su gas.

Sos benes de prima netzessidade sunt:

❖ Pane ❖Abba ❖Pasta ❖ Arrosu ❖ Late ❖ cafè/the/camomilla ❖Farina ❖ Ògiu ❖ Fruta e berdura (francu mèndula, nughe, nutzola americana e sìmiles) ❖ Produtos in botos (comente legùmenes, pische,petza, trigu moriscu, àteru.) ❖ Cunserva e purpa de tomata ❖ Tzùcaru ❖ Sale ❖ Petza e pische (francu alimentos de gastronomia de lussu fintzas cussos surgelados - ebbia surgelados sèmplitzes)❖ oos ❖casu ❖Produtos alimentares pro sos pipios piticos (omogeneizados, biscotos, late, bragallitos, àteru.) e produtos alimentares pro tzelìacos ❖ produtos pro s'igiene personale e pro illitzire de sa domo.

Non si podent comporare alcòlicos e licores forte, produtos e alimentos pro animales, tabacu e sigaretas e sas ricàricas pro su telèfono.

2. Podent presentare domanda sa persones e sas famìlias chi, pro sas limitatziones emanadas dae su Guvernu pro firmare sa difusione de su COVID-19, non tenent peruna intrada econòmica a su mese e sos chi non sunt tirende àteros agiudos pùblicos (pro nàrrere: RDC, REI, NASPI, àteru), o totu sos chi sunt in una situatzione de netzessidade, pòberos a beru e/o in dificultade sòtziu-econòmica ca ant pèrdidu su traballu, ant firmadu s'atividade de traballu e non tenent paga, chi non tenent a disponimentu risorsa bastantes pro su mantenimentu de sa famìlia.

Su Comune at a controllare sas decraratziones fatas e in casu de decraratziones farsas at a leare provedimentos in mèritu.

Su mòdulu pro presentare sa domanda si podet iscarrigare dae su situ de su Comune pròpiu e/o dae cussu de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu o si podet pedire in paperi a su Comune de residèntzia.

Pro àteras informatziones e/o crarimentos si podet cuntatare su Servìtziu Sotziale de su Comune pròpiu de residèntzia a custos nùmeros de telèfono o a custos indiritzos de posta eletrònica.

Comune n. telèfono Indiritzu posta eletrònica
Ardaule 3294167294 sociale@comuneardauli.it
Bidoniu 078369044 assistente.sociale@comune.bidoni.or.it
Busache 3517333009 servizisociali@comune.busachi.or.it
Fordongianus 078360123 sociale@comune.fordongianus.or.it
Neoneli 0783026611 sociale@comune.neoneli.or.it
Samugheo

078364256

Tzellurare 3510286322

sociale@comune.samugheo.or.it
Sorradile 078369023 servizisociali@comune.sorradile.or.it
Ula 078361000 sociale@comune.ulatirso.or.it


Busache, 03/04/2020

Su Responsàbile de su Servìtziu Sotziale Assotziadu

f.du Maria Mascia

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto