Vai a sottomenu e altri contenuti

Biblioteca comunale de Busache: servìtziu de prèstidu a domitzìliu

In custu tempus chi, pro respetare sas normativas pro sa preventzione dae su COVID-19, sa Biblioteca Comunale puru est serrada, su Comune de Busache cun s'agiudu de sa biblioteca e de unu grupu de volontàrios busachesos at cuncordadu su servìtziu de prèstidu de sos libros de sa biblioteca a domitzìliu.

Sos amministradores e sas bibliotecàrias, in custa manera, cherent dare siat unu servìtziu a sos tzitadinos ma fintzas fàghere a intèndere sa presèntzia issoro a sos letores prus afetzionados, faghende.ddis a cumprèndere ca podimus aprofitare de custa situatzione chi semus bivende pro intrare cun sos libros in contos e logos immaginàrios, connòschere personàgios, istòrias e totu in sa trancuillidade de domo nostra.

Totu sos chi sunt interessados a retzire sos libros in deretura a domo issoro, podent cuntatare sa biblioteca:

  • telefonende a custu nùmeru 0783 62136 su martis mangianu dae sas 8.30 a sa 13.30
  • mandende una mail a custu indiritzu de posta eletrònica bibliobusachi@libero.it .


Sas dies a pustis de nd'àere fatu domanda, sos voluntàrios s'ant a incurare de nche leare sos libros in deretura a domo de sa persone chi at domandadu de tènnere custu servìtziu.

Abbàida sa locandina

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto