Vai a sottomenu e altri contenuti

Fordongianus: sa biblioteca andat a domo

#coronavirus

Nùmeros ùtiles

Sìntomos respiratòrios tenes o in cuntatu cun unu casu cunfirmadu de COVID-19 ses istadu?

No andes a s'ispidale, Prontu Sucursu o ambulatòrios ma tzèrria

Su dotore / pediatra tuo

In casu de emergèntzia ebbia → 118


Non tenes sìntomos respiratòrios, ma ses istadu in cuntatu cun unu casu cunfirmadu de COVID-19?

Ses torradu in Sardigna a pustis de su 23 de freàrgiu 2020?

Depes abarrare in domo e tzerriare

Su dotore/pediatra tuo

o su Servìtziu de Igiene Pùblica Assl cumpetente pro su territòriu

Pro informatziones podes cuntatare

su nùmeru birde regionale

800 31 13 77

(ogni die dae sas 08 a sas 20)


Pro una consulèntzia psicològica

podes cuntatare

0783 317018 / 317089

349 775 86 90

(dae su lunis a sa chenàbura, diesa 8 a sas 14;

Martis e giòbia, dae sas 14.30 a sas 18)


ATSSardigna

Azienda Tutela Salude

ASSL Aristanis

(MM)

Su Comune de Fordongianus paris a sa Biblioteca Comunale ant ativadu unu servìtziu nou de prèstidu a domitzìliu chi at a durare pro totu su tempus de s'emergèntzia dae Covid-19. Una manera pro chircare de fàghere cumpangia a sa gente in custu momentu delicadu e difìtzile.

Pro domandare libros e/o DVD si podet tzirriare a custu nùmeru 0783.605015 ònnia lunis mangianu dae sas oto a sa una (8.00/13.00) o si podet iscrìere ònnia die a custu indiritzu de posta eletrònica bibliofordongianus@tiscali.it e seberare dae su catàlogu www.opac.regione.sardegna.it.

Sos voluntàrios de s'AVIS s'ant a incurare de si nche leare diretamente a domo su materiale chi ais domandadu.

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto