Vai a sottomenu e altri contenuti

DAE ULA A ULA TIRSO: UNA PÀGINA DE ISTÒRIA

Su 16 de su mese de maju de su 1870 su Cussìgiu Comunale de Ula, a pustis de prus de 500 annos, detzidet de cambiare su nùmene de sa bidda e de nche atzùnghere a su nùmene medioevale de Ula su faeddu Tirso. Difatis in tempos chi si iscriat totu a manos ddu faddiant meda cun àteras biddas, ca fiat fàtzile a confùndere una 'elle' cun una 'ti'. Sa cuvusione prus manna, a su nessi pro s'identidade e s'orgòlliu de sos ulesos, dd'agatamus in su Còditze Diplomàticu de Pascale Tola, iscritu prus o mancu a metade de s'800, chi nùmenat comente villa de su Varicatum Uta in tames de Ula. Si faghiat cuvusione bortas meda cun Uta, bidda de su distretu de Casteddu, e custa cosa est abarrada fintzas a su tempus de sa gherra manna. In cussu tempus fiat arribada a Ula, pro una faddina, sa comunicatzione ca fiant mortos in su fronte unos cantos militares, ma sa veridade fiat chi sos sordados fiant nàschidos e crèschidos in Uta e non in Ula!
'atzunghimus su nùmene Tirsu ca sos terrinos ulesos allàcanant cun su frùmene chi si narat pròpiu gasi'. Aiant naradu in Cussìgiu Comunale. Su Tirsu est istadu sa culla de sa tziviltade nostra, in antighidade in antis de sos Romanos e in època romana sa biddighedda fiat fraigada a manu manca de su frùmene in su giassu chi a dies de oe est naradu 'Orruinas' e 'sos contones' e pròpiu inoghe ant agatadu su chi est abarradu de una biddighedda antiga e sa necròpoli de època romana prus manna de totu su Barigadu.

Su Canònigu Giovanni Spano nde faghet bènnere 'ULA' dae ALA chi diat a chèrrere nàrrere 'artesa', giassu artu.
Pittau dae '(g)ula' , guturinu, pro su giassu in ue est fraigada sa bidda.
S'ispiegatzione prus retzente est cussa de prof. Gìulio Paulis, chi est istadu professore ordinàriu de glotologia e prèside de sa facultade de Lìteras e Filosofia de s'Universidade de Casteddu. Paulis at cullegadu a pare 'Ula' cun àteros nùmenes preromanos chi agatamus in giassos meda de Sardigna: Ulacci (Lanusei), Ulaccu (Serri), Ulagi (Baunei) Ulassai (Comune) Ullà (Sedilo) e in ue sa raighina UL cheret nàrrere 'iscùdere' ma finas 'triulare'. Sos istùdios sunt sighende pro agatare su significadu pretzisu de su nùmene Ula.

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto