Vai a sottomenu e altri contenuti

Prorogada a su 31 de austu 2020 s'iscadèntzia de sos documentos de reconnoschimentu e de identidade (art. 104 de su D.L. n.18 de su 17 de martzu 2020)

Su Decretu Lege de su 17 martzu 2020, n.18 numenadu 'Cura Itàlia' pro fàghere a mancu de lòmpere a tropas in sos ufìtzios sentza de respetare sa distàntzia mìnima tra pare e cun s'iscopu de minimare su prus possìbile su rìschiu de 'contàgiu dae COVID-19, at istabilidu de prorogare fintzas a su 31 de austu 2020 s'iscadèntzia de sos documentos de reconnoschimentu e de identidade (ispetzificados in s'art.1, comma 1, lìteras c), d), e) de su Decretu de su Presidente de sa Repùblica de su 28 de nadale 2000, n.445), aprontados dae sas Amministratziones Pùblicas, chi sunt iscadidos su 17 de martzu o a pustis de su 17 de martzu 2020.

Documentu de reconnoschimentu: ònnia documentu in paperi, in formadu magneticu o digitale cun sa fotografia de su titulare fatu in un'amministratzione pùblica italiana o in àteru istadu chi permitit s'identificatzione personale de su titulare;

Documentu de identidade: sa carta de identidade e ònnia documentu in paperi, in formadu magneticu o digitale cun sa fotografia de su titulare fatu dae s'amministratzione cumpetente de s'Istadu italianu o dae àteros Istados, chi permitit de dimostrare s'identidade personale de su titulare;

Documentu de identidade eletrònicu: est unu documentu comente sa carta de identidade eletrònica chi su Comune faghet fintzas a cumprire sos bìndighi annos.

Pro s'espàtriu balet s'iscadèntzia iscrita in su documentu.

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto