Vai a sottomenu e altri contenuti

Documentàriu ISRE: su linu in Busache

In su 1997 s'Istitutu Superiore Regionale Etnogràficu (ISRE) de Nùgoro at giradu in Busache unu documentàriu totu in suba de su linu: dae cando si nde tirat sa canna a cando si màgiat, si filat e si tesset in su telàrgiu. Sos protagonistas fiant, mancu a ddu nàrrere, antzianos meda de Busache chi cust'arte dda connoschent bene ca dd'ant fata bortas meda in sa vida issoro! Dae su 2019 su vìdeu est istadu postu in s'archìviu digitale e como chie cheret ddu podet abbaidare.
Custu chi ponimus inoghe in suta est unu cantigheddu curtzu curtzu ebbia, su chi in limba inglesa si narat 'trailer'.

Abbàida unu cantu de su documentàriu

Su film totu intreu si podet abbaidare intrende in sa piataforma ISRECINEMA on demand dae in ue si podet andare a su situ ufitziale de s'ISRE: www.isresardegna.it

In custu tempus de pandemia s'ISRE, fintzas a su 31 de su mese de maju de su 2020, dat sa possibilidade a totus de intrare, de badas, a sa piataforma sua pro abbaidare sos film e tenet a dispositzione unu catàlogu mannu meda.
Si cheres ischire su de fàghere intra a inoghe . A pustis de t'èssere registradu, sèberas tue dae su catàlogu su film chi t'agradat prus. Custu fatu in Busache est unu cantu de istòria busachesa chi diat a èssere làstima manna a non bìere.... e si unu cheret podet cumintzare pròpiu dae inoghe!

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto