Vai a sottomenu e altri contenuti

Sa biblioteca de Ula torrat a abèrrere

DAE SA PRIMA DIE DE SU MESE DE LÀMPADAS TORRANT A ABÈRRERE SAS BIBLIOTECAS DE SU SISTEMA BIBLIOTECÀRIU DE BARIGADU

TORRAMUS A CUMINTZARE IN SEGURESA

Sa prima die de làmpadas faghimus unu passiteddu pro torrare a cumintzare cun su servìtziu de sos prèstidos.

Comente amus a fàghere:
1) S'utente at a pòdere intrare a sa biblioteca a pustis de àere telefonadu ebbia e de s'èssere prenotadu e solu pro pregontare unu libru o pro nde torrare su chi tenet;
2) Si podet intrare a unu a unu ebbia (in duos solu in casu de unu pitzinnu acumpangiadu dae unu mannu);
3) Si podet telefonare pro si prenotare su martis dae sas oto a sa una (8.00/13.00)e sa giòbia dae sas oto a sa una (8.00/13.00) e dae sas duas a sas ses de sero (14.00-18.00) a custu nùmeru 0783/61220 o mandare una mail a custu indiritzu de posta eletrònica bibliotecaulatirso@yahoo.it;
4) Sos oràrios pro intrare a sa biblioteca, a pustis de àere prenotadu, sunt custos:

MARTIS 8.00-13.00

GIÒBIA 9.00-13.00 e 14.00-18.00

Ammentamus ca:
Su catàlogu de sa biblioteca comunale de Ula si podet abbaidare on line in su situ de sa Regione Sardigna BiblioSar;
Chie cheret si nche podet iscrìere a su servìtziu nou MediaLibraryOnline dae in ue podet fàghere prèstidos digitales (ebook, cuotidianos, rivistas).

PRO PRAGHERE LEGHIDE CUN ATENTZIONE

1) Tocat a si pònnere semper sa mascaredda in cara e sos guantos su cantu seis isetende su servìtziu;
2) Ponide su gel disinfetante chi est a dispositzione pro totus in sos botos a posta;
3) Faghide a mancu de acostiare a pare e respetade sa distàntzia sotziale de unu metru nessi;
4) Respetade sa fila;
5) Iscurtade su chi bos narant de fàghere sos operadores pro su servìtziu.


Bos domandamus iscusa pro totu custu infadu, in custa situatzione difìtzile, bos pregontamus agiudu e passèntzia.

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto