Vai a sottomenu e altri contenuti

Cuncursu Pùblicu Istrutore Amministrativu Contàbil

05/06/2020
Avisu

Fissada sa prova preseletiva pro su 24 de làmpadas pro s'assuntzione a tempus prenu e indeterminadu de 1 postu de istrutore amministrativu contàbile
Su Presidente de sa Commissione Gianfranco Falchi faghet a ischire ca sa data de sa prova preseletiva pro sa seletzione pùblica pro esàmenes pro n.1 postu a tempus prenu e indeterminadu de Istrutore Amministrativu Contàbile categoria C positzione econòmica C1 est fissadu in die de:

su 24 de làmpadas 2020 a sas 10 de mangianu.
In sos locales de s'iscola mèdia in Via Brigata Sàssari in Samugheo (Aristanis)

Totu sos candidados ammìtidos a sa prova s'ant a dèvere presentare cun unu documentu de reconnoschimentu in cursu de valididade, sentza de cussu nch'ant a èssere bogados dae sa seletzione.

S'avisu tenet valore de notìfica e tando sos candidados ammìtidos si devent presentare sentza de preavisu in sa die e a s'ora istabilida, non s'ant a mandare avisos individuales. Sos candidados ammìtidos chi non s'ant a presentare si cunsìderant ca ant rinuntziadu a fàghere su cuncursu.

Est pretzisu a nàrrere ca totu sas informatziones de comente s'at a fàghere su cuncursu, s'elencu de sos candidados ammìtidos e non ammìtidos e cale si siat àtera informatzione de cambiamentu de die o de oràriu ant a èssere publicadas in su situ de su comune ebbia www.comune.samugheo.or.it

Abbàida s'avisu

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto