Vai a sottomenu e altri contenuti

Caritas Aristanis: bursas de istùdiu 2020

Bandu de cuncursu pro dare bursas de istùdiu a sos istudiantes de sas iscolas Segundàrias de I e II gradu Annu Iscolàsticu 2019/2020

Sa Caritas Diotzesana Arborense, cunsiderende ca sa situatzione econòmica est difìtzile fintzas in zona nostra pro neghe de s'emergèntzia epidemiològica dae COVID-19, cheret promòvere duos bandos de cuncursu destinados a sos istudiantes residentes in sa diòtzesi de Aristanis. Una manera cuncreta pro dare una manu de agiudu a sas famìlias chi tenent apretu e faghent isfortzos mannos meda pro mandare sos fìgios a istudiare.

Su primu bandu iscadit su 30 de trìulas de su 2020, podent fàghere domanda sos istudiantes chi ant a leare su Diploma de tertza media in s'annu iscolàsticu 2019/2020. Ant a èssere assignados 60 contributos de istùdiu de 200 èuros onniunu pro ispesas iscolàsticas (25 sunt finantziados cun fundos CEI de s'8xmille)

Su segundu bandu, iscadit su 24 de santugaine 2020, est destinadu a sos chi ant leadu sa maturidade in s'annu iscolàsticu 2019/2020 chi si nch'ant a iscrìere a unu cursu de làurea triennale o Laurea magistrale pro su 2020/2021. Ant a èssere assignadas 25 bursas de istùdiu de 500 èuros onniuna (10 finantziadas dae su fundu CEI 8xmille)
Intro de totu sas domandas chi ant a arribare s'at a fàghere una seletzione in base a s'andamentu iscolàsticu e a su rèdditu.


Intra a inoghe pro lèghere su bandu cumpletu e pro nde iscarrigare sos mòdulos de domanda

Abbàida sa locandina

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto