Vai a sottomenu e altri contenuti

AVISU BIBLIOTECA COMUNALE DE SAMUGHEO

SISTEMA BIBLIOTECÀRIU DE BARIGADU

BIBLIOTECA COMUNALE DE SAMUGHEO

AVISU

Sa biblioteca comunale de Samugheo, petantis chi aspetat de pòdere torrare a abèrrere su locale a su pùblicu, in su respetu de sas normas pro cuntènnere su covid-19,

At a fàghere su servìtziu de prèstidu e pro nde torrare sos libros in custas dies e cun custu oràriu dae chirru de foras de su locale:

MANGIANU SERO
LUNIS 09.00-13.00
MARTIS 09.00-13.00 14.00-18.00
GIÒBIA 09.00-13.00 14.00-18.00


Ite e comente devides fàghere:

1. In s'intrada, a canta de sa ghenna, ais a agatare unu panghiteddu pro sos prèstidos e unu giassu in ue arrimare sos libros chi nde torrades dae domo, semper respetende sas normas de su distantziamentu sotziale e cun sos dispositivos de protetzione: mascaredda e gel;

2. Pro sos prèstidos diat a èssere mègius a prenotare in su telèfono tzirriende a custu nùmeru 0783.631018 o mandende una mail a custu indiritzu bibliosamugheo@libero.it, su catàlogu de s'OPAC si podet abbaidare on line in su portale BiblioSar http://opac.regione.sardegna.it;

3. Su prèstidu a domitzìliu abarrat garantidu pro chie no est in salude e pro chie, pro àteros motivos, non podet lòmpere a sa biblioteca;

4. Sos libros chi nde torrades dae domo ant a èssere postos in barantena pro èssere prus seguros nois e bosàteros puru;

Mancari limitados in cosas meda bos cussigiamus de sighire semper e in cale si siat logu totu sas indicatziones e ….

Totu at a andare bene!

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto