Vai a sottomenu e altri contenuti

Bonus ìdricu

UNIONE DE SOS COMUNES DE SU BARIGADU

Ardaule - Bidoniu - Busache - Fordongianus - Neoneli - Nughedu Santa Itòria - Samugheo - Sorradile - Ula

Localidade Giolantine - (09082) Busache (Aristanis) -

Còditze Fiscale e Partida I.V.A. 01116420959

situ web: www.unionecomunibarigadu.it - posta eletrònica: info@unionecomunibarigadu.it

AVISU PÙBLICU

AGIUDU PRO SAS TARIFAS A CARÀTERE SOTZIALE

BONUS ÌDRICU

Si informant sos tzitadinos ca dae su 1 de TRÌULAS 2018 sas famìlias chi tenent su rèdditu bassu, chi tenent sos rechisidos prevididos dae sa normativa, ant a pòdere pedire in sos ufìtzios de su servìtziu sotziale DE SU COMUNE PRÒPIU de residèntzia, in prus de su bonus elètricu, un'iscontu in sa bulleta de s'abba cunforma a sas tarifas pro sas utèntzias domèsticas aplicadas dae su gestore ìdricu locale.

A manera prus pretzisa de s'agiudu nde podent benefitziare totu sas famìlias chi tenent indicadore ISEE prus bassu de 8.107,50 èuros. Su lìmite pigat a 20.000 èuros pro sos nùcleos cun prus de tres fìgios a càrrigu pro su chi pertocat su fiscu (cunditziones giai prevididas pro benefitziare de su bonus elètricu).

Duncas dae sa data subranumenada chie tenet sos rechisidos pro pedire su bonus elètricu at a pòdere pedire fintzas su bonus pro sa fornidura de s'abba chi est un'iscontu subra sa tarifa chi pertocat a su servìtziu de acuedotu pro sos utentes domèsticos residentes in cunditziones de discumbèniu econòmicu. Tenent su diritu a su bonus fintzas sos utentes chi tenent unu cuntratu de fornidura diretu chi bivent in unu condomìniu (e su titulare de su contratu de fornidura cointzidat cun su condomìniu etotu).

Pro àteras informatziones si podet domandare a sos ufìtzios de su Servìtziu sotziale de su Comune pròpiu de Residèntzia e/o abbaidare in su situ de s'Autoridade de Regulatzione pro s'Energia Retes e Ambiente ARERA www.arera.it o www.sportelloperilconsumatore.it o telefonare a su nùmeru birde 800166654.

Busache, 03.07.2018

Su Responsàbile de su Servìtziu Sotziale Assotziadu

D.ssa Barbara Casula

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto