Vai a sottomenu e altri contenuti

ORDINÀNTZIA DE SU SÌNDIGU N.5 DE SU 2020

COMUNE DE ULA

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

TEL.078361000- FAX 078361207

ORDINÀNTZIA DE SU SÌNDIGU N.5 DE SU 2020

SU SÌNDIGU

CUNSIDERADU ca su 27 de làmpadas de su 2020, su 2 de trìulas, su 23 de trìulas, su 30 de trìulas e su 6 de austu in sa Pratza IV Novembre de su Comune de Ula sa Dita 'Cinema Joseph de Bilàrtzi' at a fàghere una projetzione tzinematogràfica de film pro totu sa bidda e de badas.

CUNSIDERADU ca tocat a pònnere sas cadiras, respetare sa distàntzias tra pare, garantire sa seguresa comente narat sa normativa pro cuntènnere su rìschiu de contàgiu dae COVID 19.

CUNSIDERADU ca in custa ocasione tocat a regulare e a nche deviare su tràficu a pratza IV Novembre.

BIDU s'Istatutu Comunale

BIDU su T.U. 267/2000

ÒRDINAT

Chi su 27 de làmpadas de su 2020, su 2 de trìulas, su 23 de trìulas, su 30 de trìulas e su 6 de austu dae sas 10.00 de sero e fintzas a s'acabu de sa projetzione, chi at a èssere prus o mancu a ora de mesunote est vietadu a passare, a si firmare e a lassare veturas o motos in custas vias:

1. in via Oristano dae sa butega de Cossu Sonia fintzas a s'incròciu cun via Cagliari;

2. in via Tirso dae s'incròciu cun via G.Deledda fintzas a s'incròciu cun via Cagliari;

3. in via Cagliari dae s'incròciu cun via Garibaldi fintzas a pratza IV Novembre.

Chie non respetat custa ordinàntzia at a èssere castigadu segundu su C.d.S


Su tràficu nch'at a èssere deviadu a sa tzircumvallatzione Nord (S.P. n. 11) cara a Neoneli, a via Dante e a sa S.P. n.75 cara a Neoneli

Sos agentes de sa Fortza Pùblica sunt incarrigados de fàghere respetare custa ordinàntzia e est òbligu a chie ispetat de dda respetare issu e totu e de dda fàghere respetare a sos àteros.


Ula, su 23 de làmpadas de su 2020

Su Sìndigu

Ovidio Loi

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto