Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisu seletzione PRO.PI.LEI

AVISU DE SELETZIONE PROPILEI

Si comùnicat ca fintzas a su 17 de Trìulas 2020 sunt abertas sas iscritziones a sos percursos formativos gratùitos de su progetu Propilei mesura 8.1.1 in càrrigu de s'avisu Propilei - Asse prioritàriu 1 - ocupatzione Obietivu Ispetzìficu 8.1 'Crèschere s'ocupatzione de sos giòvanos' - Atzione 8.1.1 'Mesuras de polìtica ativa'.

Programma Operativu Regionale FSE 2014/2020 - Regione Autònoma de Sardigna.

Sa seletzione est pro 60 persones (15 pro ogni sede: Aristanis, Nùgoro, Terranoa e Tàtari) pro sa partetzipatzione a sos cursos de su bandu.

In su situ istitutzionale de su Cmune de Nughedu Santa Itòria ddue sunt allegados:

avisu

domanda de partetzipatzione

bandu

**********************************

Programma Operativu Regionale FSE 2014 - 2020

Regione Autonòma de Sardigna

CCI 2014IT05SFOP021

Asse prioritàriu 1 - Ocupatzione

Obietivu ispetzìficu 8.1 ''Aumentare s'ocupatzione de sos giòvanos''- Atzione 8.1.1 ''Mesuras de polìtica ativa''

AVISU DE SELETZIONE

Su IALSARDEGNA srl Impresa Sotziale, informat ca est abertu su bandu de seletzione pro 15 partetzipantes a su percursu PRO. PI.LEI - ocupatzione inclusione istrutzione.

OBIETIVOS DE SU PROGETU

S'obietivu generale de su percursu PRO. PIL. E.I. est rapresentadu dae s'ismanniamentu de sas prospetivas chi bi sunt a beru in sas possibildades de ocupatzione de sos partetzipantes in su setore de sos servìtzios turìsticos (villàgios turìsticos, istruturas ritzetivas mannas, campègios, residence, naves de crotzera, istabilimentos, ma fintzas in impresas polifuntzionales), in lìnia cun sas istrategias de isvilupu regionales e cun sas previsiones de s'Avisu Pùblicu, pro mesu de:

· su traballu chi pertocat sa crèschida e sa nàschida de cumpetèntzias professionales chi podent impreare sas sotziedades, assòtzios e aziendas in gènere, chi òperant in sos cuntestos sub regionales individuados;

· fàghere nàschere una parte de mercadu pro collocare e/o torrare a collocare a intro sas persones formadas e partetzipende gasi a s'abbassada de su livellu de disocupatzione e de su tassu de ispopulamentu;

· su megioru de su collegamentu tra su sistema de sa formatzione e su sistema de su traballu in lìnia cun sas caraterìsticas e sas tendèntzias de s'ocupatzione locale.

ARTICULATZIONE DE SU PERCURSU

Sa proposta progetuale Propilei 8.1.1 ponet in òpera unu sistema integradu de atziones de sistema, atziones formativas e atziones de indiritzu e acumpangiamentu idòneas a garantire de lòmpere a sos obietivos de su progetu in relatzione a s'achisitzione de cumpetèntzias chi si potzant impreare in su mercadu de su traballu locale a manera immediata, e a manera pretzisa ogni partetzipante at a èssere impignadu in su percursu pro 126 oras de atividade gasi partzidas:

Ø Leada in càrrigu de su grupu: Presentada de s'istrutura e de sos obietivos de s'Avisu Pùblicu PRO.PI.LE.I. e de sa proposta progetuale; incomintzu de su percursu de connoschèntzia pari-pari e costrutzione de su grupu classe, cun s'intentu de favorèssere sa nàschida de relatziones interpersonales positivas e longas (2 oras in totu)

Ø Leada in càrrigu individuale: Achisitzione de una cussèntzia majore in cunfrontu a sas cumpetèntzias tentas e de isvilupare in su percursu; ativatzione de sas dimensiones personales (motivatzione, interesses, valores, cumportamentos, atitùdines, sensu de autoeficàtzia, àteru) de importu mannu pro sa resèssida in àmbitu formativu e de traballu; definitzione de una progetualidade orientada a sa crèschida de sa professionalidade e de sa capatzidade pròpia de èssere ocupados (3 oras in totu)

Ø Formatzione Tzertificatzione de cumpetèntzia pro su chi pertocat custas ADA/UC e sedes:

Cursu N. oras Sede
N. partetzipantes
ADA/UC 374/602 Pianificatzione e programmatzione de sas atividades de animatzione 90 Aristanis 15
ADA/UC 20034/637 Realizatzione de màndigos prontos pro ddos papare 90 Tàtari 15
ADA/UC 20034/637 Realizatzione de màndigos prontos pro ddos papare 90 Terranoa 15
ADA/UC 485/608 - Condutzione de atividades de animatzione e de ispàssiu 90 Nùgoro 15


Ø Formatzione pro imparare a fàghere impresa de grupu: Anàlisi de sas metodologias e de sas tècnicas de progetatzione, anàlisi de fatibilidade, start-up e management de impresa, cun sa punna chi siat prus fàtzile pro sos partetzipantes fàghere nàschere sas atividades imprenditoriales issoro e a ddas fàghere intrare in su mercadu (20 oras in totu)

Ø Formatzione pro fàghere nàschere impresas individuales: sustegnu a su dischente in sa definitzione e elaboratzione de un'idea de impresa sua in sos servìtzios de animatzione e ispàssiu, si est su casu fintzas in collaboratzione cun unu o prus cumpàngios de su cursu (5 oras in totu)

Ø Acumpangiamentu a su traballu de grupu: atziones de sustegnu pro intrare in su traballu (6 oras in totu)

RECHISIDOS

Ogni percursu de su progetu est pro 15 giòvanos chi tèngiant custos rechisidos:

o Edade inferiore a sos 35 annos;

o Èssere disocupados cun atestadu de su CSL de cumpetèntzia;

o Tènnere sa litzèntzia mèdia o superiore

MODALIDADE DE SELETZIONE

Si sas domandas de partetzipatziones chi si podent ammìtere ant a èssere de prus de su nùmeru màssimu de sos partetzipantes prevididos, s'at a aprontare una graduatòria definida de s'atributzione de sos puntègios fata dae una commissione numenada aposta, cunsiderende sa valutatzione de custos tìtulos e/o esperièntzias formativas e professionales:

o tènnere unu tìtulu de istùdiu superiore a custu prevididu dae s'avisu (litzèntzia mèdia);

o tènnere una tzertificatzione de cumpetèntzia e/o cualificatzione connota dae sa regione in sa matèria ogetu de su percursu formativu;

o tènnere esperièntzia de traballu in su setore ogetu de su percursu formativu;

o pro sos cursos in contu de animatzione, di depent tènnere tzertificatziones pro sa limba inglesa.

PUBLICATZIONE DE SAS GRADUATÒRIAS

Sas graduatòrias ant a èssere publicadas in su situ de progetu. Sos candidados interessados ant a pòdere presentare osservatziones in contu de sa graduatòria a intro e non a pustis de 7 dies dae sa data de publicatzione de sa matessi. Si pretzisat ca sas graduatòrias sunt sugetas a s'aprovatzione definitiva de s'Amministratzione Regionale. Sas datas e in ue s'ant a fàghere sas seletziones ant a èssere publicadas in su situ www.ialsardegna.it

PRESENTATZIONE DE SAS DOMANDAS

Sos sugetos chi tenent sos rechisidos ant a dèpere cumpilare sa domanda de partetzipatzione, impreende su formadu chi b'est in su situ www.ialsardegna.it Cun sa domanda de partetzipatzione depet èssere mandada totu sa documentatzione pedida in su mòdulu. Su IAL Sardegna si riservat sa facultade de pedire àtera documentatzione pro cumprovare su possessu de sos rechisidos decrarados.

Sas domandas ant a dèpere arribare a intro e no a pustis de sas 13:00 de su 17/07/2020: in custu perìodu de limitatziones pro sa COVID 19, pretzisende in s'ogetu ''Domanda di partecipazione /Domanda de partetzipatzione PROPILEI 8.1.1'' s'ant a pòdere mandare cun sa posta eletrònica a s'indiritzu propilei@ialsardegna.cloud o cun sa PEC a s'indiritzu:

ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it In casu torret sa tzirculatzione lìbera s'ant a pòdere mandare cun racumandada A/R a s'indiritzu IAL Sardegna Srl Impresa sotziale - Carrera E. Perucca n. 1, 09030 - Su Masu Elmas (CA), no at a èssere vàlidu su timbru de ispeditzione postale, o cunsignare a manos in sas sedes de su IAL.

SA PARTETZIPATZIONE A TOTU SAS ATIVIDADES DE SU PROGETU EST GRATÙITA.

PRO ÀTERAS INFORMATZIONES:

Àteras informatziones si podent pedire a sa segreteria de su progetu a su nùmeru 070344180 o 070/7321749 o cun sa posta eletrònica a s'indiritzu propilei@ialsardegna.cloud

Custu aviso tenet valore de cunvocatzione ufitziale - Àteras informatziones chi pertocant su progetu e, in casu, variatziones a cantu fintzas a inoghe indicadu, cumprèndida - in casu - una pròroga de s'iscadèntzia, s'ant a pòdere agatare - a manera esclusiva - in su situ internet www.ialsardegna.it o in sa pàgina Facebook www.facebook.com/ialsardegnaimpresasociale.

IAL - Sede regionale: Carrera Eligio Perucca, 1 - 09030 Su Masu (Elmas) (CA)

070 344180 - cagliari@ialsardegna.it

www.ialsardegna.it

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto