Vai a sottomenu e altri contenuti

Bonus ìdricu emergentziale

COMUNE DE SORRADILE

Bonus ìdricu emergentziale

Si podent presentare sas domandas pro otènnere su 'Bonus Ìdricu Emergentziale' pro sos utentes del su Servìtziu Ìdricu Integradu

In su situ istitutzionale de su Comune de Sorradile sunt publicados, in limba italiana:

  • s'Avisu pùblicu
  • su Regulamentu
  • su Mòdulu pro sa domanda

**********************

UNIONE DE SA COMUNES DE SU BARIGADU

Ardaule- Bidoniu - Busache - Fordongianus - Neoneli - Nughedu Santa Itòria - Samugheo - Sorradile - Ula

Localidade Giolantine - (09082) Busache (Aristanis) -

Còdighe Fiscale e Partida I.V.A. 01116420959

situ web: www.unionecomunibarigadu.it - posta eletrònica: info@unionecomunibarigadu.it

Allegadu a sa Determinatzione n. 268 de su 24.07.2020

AVISU PÙBLICU
PRO S'ATRIBUTZIONE BONUS ÌDRICU EMERGENTZIALE
PRO SOS UTENTES DE SU SERVÌTZIU ÌDRICU INTEGRADU

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU SOTZIALE ASSOTZIADU

FAGHET PÙBLICU

Ca si podent presentare sas domandas pro sa cuntzessione de su 'Bonus Ìdricu Emergentziale'

  • Rechisidos pro otènnere su bonus

Sunt ammìtidos a su Bonus Emergentziale sas famìllias titulares de utèntzias diretas o residentes in un'utèntzia indireta chi apartenent a sa tipologia 'Usu Domèsticu residente' e chi tenent sos rechisidos chi bi sunt in s'art.. 4 de su Regulamentu pro s'atributzione de su BONUS Ìdricu Emergentziale pro sos utentes de su SII, e de pretzisu chi:

- siant residentes in unu de sos comunes gestida dae Abbanoa SpA;

- tèngiant unu cuntratu de fornidura de su servìtziu ìdricu integradu;

- tèngiant un'indicadore ISEE in vigore non superiore a su lìmite de 15.000,00 èuros.

- tèngiant un'indicadore ISEE in vigore non superiore a su lìmite de 20.000,00 èuros in casu de famìllias cun a su nessi 3 fìgios a càrrigu (famìllia numerosa);

- siant in cunditziones particulares de perìgulu in sa carrera econòmica pro more de sa suspensione/ridutzione de s'atividade de traballu in atuatzione a sas mesuras adotada pro fàghere fronte a su contàgiu de Covid-19, comente in sa decraratzione allegada a sa modulìstica;

Pro sos utentes diretos chi faghent domanda, cunforma a sas protzedura previdida a s'art. 5, est pedidas sa titularidade de un'utèntzia Domèstica Residente, pro a su nessi unu de sos chi faghent parte de su nùcleu ISEE, e in prus depet èssere garantidu ca si tenent custos rechisidos:

- sa cointzidèntzia de sa residèntzia anagràfica de s'intestatàriu de su cuntratu de fornidura ìdrica cun s'indiritzu de fornidura de su matessi cuntratu,

- sa cointzidèntzia de su nominativu e de su còdighe fiscale de s'intestatàriu de su cuntratu de fornidura ìdrica cun su nùmene de unu chi est de nùcleu ISEE.

Pro sos utentes indiretos, depet èssere garantida sa cointzidèntzia de sa residèntzia anagràfica de una persone su nùcleu ISEE cun s'indiritzu de sa fornidura condominiale o agregada chi nde usufruit sa matessi famìllia o chi s'indiritzu de residèntzia anagràfica de sa persone chi faghet sa domanda potzat èssere collegadu a s'indiritzu de fornidura de s'utèntzia condominiale o agregada.

Su nùcleu ISEE in cunditziones de disàgiu econòmicu sotziale tenet su diritu a su BONUS Emergentziale cun riferimentu a unu cuntratu de fornidura ebbia.

  • Mesura de sos agiudos

S'importu de su 'Bonus Emergentziale' chi pertocat a ogni benefitziàriu est de € 50,00 pro ogni persone de sa famìllia.

  • Regulamentu e modulìstica

Si podet visionare su Regulamentu pro s'atributzione de su BONUS Ìdricu Emergentziale pro sos utentes de su SII in sos sitos istitutzionales de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu e de su Comune de residèntzia.

Su mòdulu de domanda ùtile pro sa presentatzione de sa domanda in ogetu, est a disponimentu in su situ Istitutzionale de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu, in s'ufìtziu de Servìtziu Sotziale de su Comune di e residèntzia e in su situ Istitutzionale chi ddi pertocat.

Paris cun sa domanda pro s'agiudu, pro èssere vàlida, si depent mandare custos documentos:

- unu documentu de identidade vàlidu de su rechedente;

- una bulleta chi pertocat s'utèntzia

- sa còpia de su documentu ISEE IN VIGORE a sa data de presentatzione de sa domanda.

  • Iscadèntzia e modalidades de presentatzione de sas domandas

Sos interessados podent presentare sa domanda pro otènnere su BONUS ÌDRICU EMERGENTZIALE a intro e no a pustis de sas 14.00 de su 30/09/2020

- o cun sa posta eletrònica a custu indiritzu: servizisociali@comune.sorradile.or.it

- o cun sa cunsigna a manos a s'Ufìtziu de sos Servìtzios Sotziales de su Comune de residèntzia.

Busache, su 24.07.2020

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU SOTZIALE ASSOTZIADU

F.du Dot.ssa Maria Mascia

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto