Vai a sottomenu e altri contenuti

'PROGETOS UTILOSOS PRO SA COLLETIVIDADE'

Avisu pùblicu pro s'achisitzione de manifestatziones de interesse pro s'individuatzione de entes de su Setore Tertzu pro 'PROGETOS UTILOSOS PRO SA COLLETIVIDADE'

ISCADIT SU 5 de SANTUGAINE 2020 a sas 00:00

Si comùnicat ca cun determinatzione de sa Responsàbile de su Setore Servìtzios a sa persone - ufìtziu plus n°62/381 de su 06.09.2020 est istadu aprovadu s'avisu pùblicu pro s'achisitzione de manifestatziones de interesse pro s'individuatzione de Entes de su Setore Tertzu pro 'PROGETOS UTILOSOS PRO SA COLLETIVIDADE', in s'àmbitu de sas mesuras de inclusione sotziale e cuntrastu a sa poberesa àmbitu territoriale PLUS Ilartzi - Bosa, impare a sos chi benefìtziant de Rèdditu de Tzitadinàntzia.

In su situ istitutzionale de su Comune de Nughedu Santa Itòria, in sa nova in limba italiana, si podet iscarrigare totu sa documentatzione chi serbit pro presentare sa domanda:

o allegadu b

o allegadu a

o allegadu c

o privacy

o critèrios

o avisu pùblicu

Iscadèntzia 5 de santugaine 2020.

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto