Vai a sottomenu e altri contenuti

SUAPE

SUAPE - ISportellu Ùnicu pro sas Atividades Produtivas e pro s'edilìtzia

In Sardigna, dae su 13 de martzu 2017, a pustis de s'intrada in vigore de sa Lege Regionale 24 de su 2016, est nàschidu s'ISportellu Ùnicu pro sas Atividades Produtivas e pro s'edìlitzia (SUAPE).

Isetende chi sos SUAPE siant istituidos, sas funtziones issoro ddas faghent sos SUAPE chi esistint giai.

Comente funtzionat su SUAPE

Su tzitadinu presentat a manera telemàtica sa pràtica pròpia a su SUAPE compilende sa DUA (Decraratzione Ùnica Abilitativa) e sa modulìstica netzessària.

Sa DUA permitit de seletzionare su protzedimentu de interesse gasi comente regulamentadu dae sa L.R. 24/2016: autotzertificatzione a 0 dies, autotzertificatzione a 20 dies, cunferèntzia de servìtzios, atzertamentu de cunformidade. Sa tipologia de su protzedimentu ùnicu determinat sas iscadèntzias e sas règulas de sa protzedura de su percursu SUAPE intreu.

Custas sunt sas fases printzipales pro ammaniare sa pràtica:

1. seberare sa modulìstica adata a s'interventu pròpiu, de allegare a sa DUA;

2. iscarrigare sos file, chi si agatant in sa setzione ''modulìstica'' de su portale, in formadu pdf de sos mòdulos de impreare;

3. compilare, firmare a manera digitale e sarvare sos mòdulos in su computer pròpiu;

4. intrare in s'àrea riservada de su portale (cun password o CNS) dae sa setzione ''invia la tua pratica'';

5. seletzionare s'optzione ''inserisci nuova pratica'' e sighire sas indicatziones chi pertocant ogni setzione;

6. dae sa setzione ''modulistica'' iscarrigare sos mòdulos e files de sos documentos in antis cumpilados, firmados e sarvados in su computer pròpiu (abbaidare su giassu nr. 3);

6 sighende sas indicatzione, generare su modellu de resumu chi - a pustis de àere postu sa firma digitale - si depet sarvare e torrare a carrigare in su sistema;

7 acabbare sa trasmissione carchende in ''invia la tua pratica al SUAPE di riferimento''.

A s'acabbu de sa protzedura su tzitadinu otenet una retzida automàtica, chi atestat ca est istada presentada e leada in càrrigu sa pràtica dae parte de su sistema; sa retzida automàtica est, pro totus sos protzedimentos autotzertificativos, paris cun sa DUA e a sos allegados suos, tìtulu abilitativu ùnicu pro fàghere s'interventu.

Manchende sa firma digitale, su tzitadinu at a pòdere mandare sa pràtica a manera telemàtica tràmite un'àteru sugetu, cunferende∙ddi una procura ispetziale pro mesu de su Mòdulu F15.

Pro cale si siat dificultade in s'acreditamentu a su portale si podet cuntatare su nùmeru 0702796325.

Sa modulìstica unificada SUAPE de impreare e totus sas istrutziones pro s'impreu sunt a disponimentu in sa pàgina Modulistica de su situ Sardegna SUAP.

Casella de PEC - Posta Eletrònica Tzertificada

Sa casella de Posta Eletrònica Tzertificada de su Comune de Busache, de impreare pro retzire e mandare sos atos chi pertocant s'Isportellu Ùnicu pro sas Atividades Produtivas, est info.busachi@legalmail.it

Pro mesu de custa casella de PEC, su Comune de Busache acumprit custas atividades:

◾retzit sa documentatzione dae sas impresas;

◾mandat sas retzidas e sos atos chi pertocant sos protzedimentos;

◾trasmitit atos, comunicatziones e allegados a sas àteras amministratziones semper e cando interessadas a su protzedimentu e retzit dae sas matessi amministratziones comunicatziones e atos in formadu eletrònicu.

Destinatàrios

Su servìtziu est a disponimentu pro totu sas impresas e totu sos tzitadinos chi cherent fàghere traballos edilìtzios.

Link de riferimentu: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico

Documentos allegados a sa nova, in limba italiana, publicada in su situ istitutzionale de su Comune de Busache:

- Diritos de istrutòria SUAP Comune de Busache

- Matritze de sos protzessos edilìtzios

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Servìtziu SUAP

Referente: SEBASTIANO COCCO

Indiritzu: Pratza Itàlia 1, 09082 Busache (Aristanis)

Telèfono: 078362010 - 078362274

Fax: 078362433

Posta eletrònica: protocollo@comune.busachi.or.it

Posta eletrònica tzertificada: info.busachi@legalmail.it

(MM - 01/10/2020)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto