Vai a sottomenu e altri contenuti

Pròroga Bonu ìdricu

BONU ÌDRICU EMERGENTZIALE pròroga

S'EGAS faghet pùblicu ca cun Deliberatzione n° 23 de s'08 de trìulas 2020 su Comitadu Istitutzionale at aprovadu su 'Regulamentu pro s'atuatzione de su Bonu Ìdricu Emergentziale pro sos utentes de su servìtziu Ìdricu Integradu'.

A sa s'agiudu sunt ammìtidos :

- sas famìllias chi sunt residentes in su Comune de Nughedu Santa Itòria;

- chi tèngiant cuntratu de fornidura de su Servìtziu Ìdricu integradu;

- chi apant un'indicadore ISEE in èssere non superiore a su lìmite de €. 10.000,00;

- chi apant un'indicadore ISEE in èssere non superiore a su lìmite de €. 20.000,00 pro sos nùcleos familiares cun a su nessi 3 fìgios a càrrigu (famìllia numerosa);

- chi siant in cunditziones particulares de dificultade economia pro more de sa suspensione de s'atividade de traballu pro s'atuatzione de sas mesuras de cuntenimentu adotadas pro reduire su contàgiu Covid-19, comente dichiaradu.

De pretzisu, s'importu de su bonu emergentziale chi tocat a ogni benefitziàriu est de €. 50,00 pro ogni persone de su nùcleu familiare.

Sos interessados podent lèghere su Bandu publicadu in s'Albo Pretòriu Online de su Comune de residèntzia, e mandare sa domanda apòsita a intro e no a pustis de su 15/10/2020 impreende sos mòdulos a disponimentu chi si podent iscarrigare dae su situ istitutzionale o leare in s'ufìtziu de Servìtziu Sotziale de su Comune pròpiu de residèntzia.

Allegados:

- Regulamentu Bonu Ìdricu Emergentziale

- Mòdulu domanda

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Domanda bonu ìdricu emergentziale Formato pdf 344 kb
Regulamentu Bonu ìdricu emergentziale Formato pdf 420 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto