Vai a sottomenu e altri contenuti

Bonus abba, lughe e gas

Bonus gas, lughe e abba: automàticos dae su 2021

Dae su primu de ghennàrgiu 2021, cunforma a su decretu fiscale nou, s'iscontu in sa bulleta de lughe, gas e abba at a èssere erogadu a manera automàtica e duncas dae su 1u ghennàrgiu 2021 non s'at a dèpere presentare domanda ne istàntzia de rinnovu.

Chie ddu podet otènnere?

· pro famìllias cun ISEE non superiore a 8.265 èuros

· pro famìllias numerosas (cun prus de 3 fìgios a càrrigu) cun ISEE non superiore a 20.000 èuros

· pro sos titulares de Rèdditu de tzitadinàntzia (Rdc) o Pensione de tzitadinàntzia (Pdc)

Su bonus energia benit erogadu tramite custos còdighes:

· Su Còdighe POD (identificativu de su giassu de cunsigna de s'energia). Est unu còdighe de lìteras e nùmeros, chi cumintzat cun IT.

· Su Còdighe PDR est unu còdighe unìvocu e non tenet peruna mudadura cunforma a s'operatzione o a su fornidore.

Agiornamentos e aprofundimentos in sa nova publicada in limba italiana:

ARERA (Autoridade pro energia, retes e ambientes)

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Servìtzios Sotziales (Maria Mascia)

Referente: Luisa Serra

Posta eletrònica: sociale@unionecomunibarigadu.it

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto