Vai a sottomenu e altri contenuti

Agiornamentu Albo iscrutadores sègiu

Domanda pro s'iscritzione a s'Albo de sos iscrutadores de sègiu eletorale

Sas persones interessadas, a intro de su 30 de su mese de santandria, podent presentare a su Sìndigu de Ardaule sa domanda pro s'iscritzione a s'Albo de sas persones idòneas comente iscrutadores de sègiu eletorale.

Sos chi presentant sa domanda depent decrarare de:

· èssere residentes in su Comune de Ardaule,

· èssere iscritas in sas listas eletorales de su Comune de Ardaule,

· tènnere a su nessi su tìtulu de istùdiu de s'iscola de s'òbligu,

· no èssere dipendente de sos Ministeros de s'Internu e de sos Trasportos;

· no èssere in servìtziu in sas Fortzas armadas;

· no èssere mèdicu provintziale, ufitziale sanitàriu;

· no èssere segretàriu comunale nen dipendente comunale incarrigadu o cumandadu a fàghere servìtziu in s'Ufìtziu eletorale comunale.

Pro presentare sa domanda si depet compilare su mòdulu chi si podet iscarrigare dae custa nova o dae su situ istitutzionale de su Comune de Ardaule.

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Mòdulu domanda iscrutadore Formato pdf 235 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto