Vai a sottomenu e altri contenuti

Bonus lughe

BONUS SOTZIALE: AUTOMÀTICU DAE SU 2021

Comente at decraradu ARERA su bonus sotziale at a èssere automàticu a incomintzare dae su 1u de ghennàrgiu 2021 e non tocat prus a presentare nen domanda ne istàntzia de rinnovu.

S'autoridade pro sa regulamentatzione de s'energia (ARERA) at comunicadu ca su bonus sotziale at a èssere automàticu dae su 2021. Su bonus est bonus abba, lughe e gas e previdit un'iscontu in sas bulletas de sas utèntzias rispetivas. Custos tres bonus ant a èssere automàticos dae su 1u de ghennàrgiu 2021 sentza ddu dèpere torra pedire o presentare domanda.

Pro tènnere su diritu pro sos tres bonus est netzessària sa cunditzione de discumbèniu econòmicu cun ISEE màssimu de € 8.265 (fintzas a € 20.000 si sa famìllia est de prus de 3 persones), mentres pro otènnere su bonus elètricu pro discumbèniu fìsicu serbit s'atestatzione ASL e non rechisidos econòmicos.

Su bonus ìdricu est un'iscontu carculadu subra sa tarifa pròpia de s'abba e pertocat un'abbisòngiu de 50 litros de abba a sa die. Si trasmitit in deretura in sa bulleta a sos utentes diretos cun fornidura individuale e cun su pagamentu chi si potzat cuntrollare e averiguare (acrèditu in su contu o assegnu tzirculare) a sos utentes indiretos cun fornidura tzentralizada.

Su bonus lughe est un'iscontu in s'importu de sa bulleta lughe e càmbiat a segunda de sa compositzione de su nùcleu familiare. S'importu andat dae € 125 pro duas persones, a € 148 pro tres-bator e fintzas a € 173 pro a su nessi bator persones. S'iscontu benit divididu in doighi mensilidades.

Su bonus gas reduit s'importu de pagare in sa bulleta de su gas e mudat in sos comune diferentes de residèntzia, pro su nùmeru de sas persones de su nùcleu familiare e pro sa destinatzione de usu. Sos utentes diretos dd'ant a tènnere in sa bulleta e cussos indiretos cun bonìficu. Pro usufruire de su Bonus Gas serbit de connòschere su còditze PDR in sa bulleta de sa tarifa de su gas.

Aprofundimentos:

Sas famìllias numerosas cun ISEE inferiore a € 20.000 podent usufruire fintzas de su Bonus Pc fintzas a € 500. Sos chi nde tenent diritu, podent mandare sa documentatzione in deretura a s'operadore internet chi at a valutare s'idoneidade de sos rechisidos e at a pagare su bonus. Sas ofertas internet de sos operadores chi si sunt registrados a Infratel sunt diferentes.

RESUMU DE SAS INFORMATZIONES

Dae su primu de ghennàrgiu 2021, gràtzias a su decretu fiscale nou, s'iscontu in sa bulleta de lughe, gas e abba at a èssere dadu a manera automàtica e dae su 1u de ghennàrgiu 2021, duncas, non si depet prus presentare domanda ne istàntzia de rinnovu.

Chie ddu podet otènnere?

• sas famìllias cun ISEE non superiore a 8.265 èuros

• sas famìllias numerosas (cun prus de 3 fìgios a càrrigu) cun ISEE non superiore a 20.000 èuros

• sos titulares de Rèdditu de tzitadinàntzia (Rdc) o Pensione de tzitadinàntzia (Pdc)

Sos chi nde tenent diritu no ant a dèpere prus presentare sa domanda pro pòdere tènnere su benefìtziu. S'iscontu aplicadu in sa bulleta at a èssere in funtzione de sa tipologia de utèntzia cunsiderada e de su nùmeru de sas persones de su nùcleu familiare. Cambiende fornidore o genia de cuntratu (pro nàrrere passende dae unu cuntratu dae su mercadu de tutela majore a unu in su mercadu lìberu) su bonus s'at a pòdere dare su matessi.

Comente averiguare chi su bonus est istadu cuntzèdidu e chi ddu siant dende?

Si su bonus est cuntzèdidu su tzitadinu at a agatare in bulleta una comunicatzione apòsita. Si su bonus ddu sunt dende in sa bulleta, in sa setzione 'totale servizi di rete - quota fissa', sunt postos in evidèntzia siat s'ammissione a sa cumpensatzione siat su detàlliu de s'importu chi pertocat s'aplicatzione de su bonus.

Agiornamentos e aprofundimentos

• ARERA (Autoridade pro energia, retes e ambiente)

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto