Vai a sottomenu e altri contenuti

Afitèvoles morosos


COMUNE DE SORRADILE

Provìntzia de Aristanis

Contributos Afitèvoles Morosos sentza nde tènnere curpa

Bandu pùblicu abertu pro s'assignatzione de sos contributos a sos afitèvoles morosos sentza curpa, titulares de cuntratu de locatzione a impreu abitativu e sugetos a provedimentos de isfratu.

Decretu Lege 31 de austu 2013, N.102, Art.6 , Comma 5, cunvertidu cun modìficas, dae sa Lege 28 de santugaine 2013, N.124.

Dae su situ istitutzionale de su Comune de Sorradile si podent iscarrigare:

- Su Bandu pùblicu

- S'Acordu intra de sas partes

- Ischema domanda

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Bandu pùblicu Formato pdf 534 kb
Acordu intra de sas parte Formato pdf 558 kb
Domanda Formato pdf 951 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto