Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisu Lege 162/98

Avisu pùblicu pro presentare sas domandas pro aprontare sos progetos personalizados cunforma a sa lege 162/1998.

Su Responsàbile de su servìtziu sotziale assotziadu faghet pùblicu ca a intro e no a pustis de su 31 de martzu 2021 si podent presentare sas domandas pro aprontare sos progetos personalizados cunforma a sa lege 162/1998.

Podent presentare sa domanda sas persones cun tzertificatzione de sa cunditzione de disabilidade grave indicada in s'artìculu 3, comma 3 de sa lege 104/1992, tzertificada a sa data de su 31/03/2021.

Sos documentos de presentare sunt custos:

1. tzertificatzione ISEE sòtziu-sanitaria 2021;

2. Ischeda de sa salude (Allegadu B) - obligatòria pro sos progetos noos e facultativa pro cussos chi si sunt faghende giai;

3. Ischeda sotziale (Allegadu C);

4. decraratzione sostitutiva de tzertificatzione (Allegadu D) chi pertocat sos cumpensos tirados dae su benefitziàriu de su progetu in s'annu 2020;

5. fotocòpia documentu de identidade e còditze fiscale de su destinatàriu de su progetu e de su rechedente;

6. còpia tzertificatzione de sa cunditzione de disabilidade indicada in s'artìculu 3, comma 3 de sa lege 104/1992.

Àteras informatziones e/o crarimentos si podent pedire a su servìtziu sotziale de su comune de residèntzia. Sa modulìstica est a disponimentu in su situ istitutzionale de s'Unione e de ogni Ente chi faghet parte de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu e, in paperi in sos ufìtzios de su servìtziu sotziale de su comune de residèntzia.


Sa modulìstica netzessària

Allegadu A- Mòdulu domanda progetu

Allegadu B- Ischeda salude

Allegadu C- Ischeda sotziale

Allegadu D- Decraratzione sostitutiva

paris cun Avisu pùblicu

si podet iscarrigare dae su situ istitutzionale de su Comune de Samugheo o dae custu avisu etotu.

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Allegadu A Formato pdf 230 kb
Allegadu B Formato pdf 24 kb
Allegadu C Formato pdf 384 kb
Allegadu D Formato pdf 178 kb
Avisu Formato pdf 493 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto