Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisu pùblicu pro sa cuntzessione de contributos pro eliminare sos istorbos architetònicos in sos edifìtzios privados

Avisu pùblicu pro sa cuntzessione de contributos pro eliminare sos istorbos architetònicos in sos edifìtzios privados

Su Responsàbile de su Servìtziu Sotziale assotziadu faghet pùblicu ca a intro e no a pustis de su 1u de martzu 2021 si podent presentare sas domandas pro sos contributos pro leare sos istorbos architetònicos in sos edifìtzios privados.

S'Assessoradu regionale a sos Traballos Pùblicos, cunforme a sa Lege Regionale n. 13 de su 1989, èrogat contributos a sos Comunes pro s'acumprimentu, dae parte de sos privados, de òperas chi mirant a leare sos istorbos architetònicos in edifìtzios giai fraigados.

Sos persones interessadas a fàghere custos traballos pro eliminare sos istorbos architetònicos, in sos edifìtzios privados, depent presentare sa domanda a su Comune in ue est postu s'edifìtziu, a intro de su 1u de martzu de ogni annu. A pustis su Comune at a aprontare s'abbisòngiu annuale e at a mandare sa domanda de finantziamentu a sa Regione Sardigna.

Sas domandas mandadas a pustis de custa iscadèntzia non podent èssere atzetadas dae su Comune pro su contributu de ocannu ma abarrant vàlidas pro s'annu chi benit (iscadèntzia 1 martzu 2022).

Rechisidos

Pro pòdere benefitziare de custos contributos tocat a tènnere custos rechisidos:

- èssere in cunditzione de invalididade;

- tènnere dificultade a caminare;

- èssere domitziliados in s'abitatzione in ue si depent fàghere sos traballos pro leare sos istorbos architetònicos;

- tènnere s'autorizatzione de su propietàriu de s'abitatzione pro fàghere sos traballos, si su rechedente no est su propietàriu;

- no àere giai fatu o incomintzadu sos traballos.

Sa domanda si depet presentare impreende su mòdulu apòsitu, alleghende s'Autotzertificatzione e su còmputu mètricu cun sos traballos chi si depent fàghere e sas ispesas pro ddos fàghere, còpia de su verbale chi atestat s'invalididade totale cun dificultade a caminare, tzertificadu mèdicu in paperi lìberu chi atestat sa disabilidade.

Sa modulìstica est a disponimentu in su situ istitutzionale de s'Unione de sos Comunes de su Barigadu e in sos ufìtzios de su Servìtziu Sotziale de su comune de residèntzia, in ue si podent pedire totu sas informatziones in mèritu.

Avisu pùblicu

Decraratzione sostitutiva atu de notoriedade

Domanda de cuntzessione de contributu

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Avisu pùblicu Formato pdf 424 kb
Domanda Formato fnc 295 kb
Decraratzione sostitutiva Formato rtf 61 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto