Vai a sottomenu e altri contenuti

Progetu isvilupu territoriale'Vivi Bargui! Comunidade, esperièntzias e percursos A inghìriu de su Lagu Omodeo’

Progetu isvilupu territoriale'Vivi Bargui! Comunidade, esperièntzias e percursos A inghìriu de su Lagu Omodeo'

S'Unione de sos Comunes de su Guilcier cheret acumprire un'indàgine de mercadu, pro agatare operadores econòmicos e ddis afidare - cun afidamentu diretu s'acumprimentu de sos servìtzios descritos in ogetu. S'invitant sos professionistas interessados a lèghere s'avisu e, si tenent sos rechisidos, a presentare sa manifestatzione de interesse, sighende sas modalidades indicadas. Sa manifestatzione de interesse (Rdi) e sa RdO de a pustis ant a èssere fatas cun su sistema telemàticu SARDEGNACAT de Regione Sardigna, intrende dae su situ www.sardegnacat.it.

Allegados

Nota sintètica

Avisu Manifestatzione de interesse_Nug

Currispetivos Nughedu Santa Itòria

Allegadu A Manifestatzione de interesse_Nughedu sv

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Nota sintètica Formato pdf 766 kb
Allegadu Manifestatzione de interesse Formato docx 21 kb
Avisu Manifestatzione de interesse Formato pdf 6049 kb
Currispetivos Nughedu Santa Itòria Formato pdf 1034 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto