Vai a sottomenu e altri contenuti

Collida bursas de istùdiu natzionales

Bursas de istùdiu natzionale a favore de sos istudiantes de sas iscolas segundàrias de segundu gradu pro s'annu iscolàsticu 2019/2020. Collida benefìtziu.

Si comùnicat a totu sos interessados ca su Ministeru de s'Istrutzione at comunicadu ca sos istudiantes benefitziàrios de sa bursa de istùdiu natzionale podent andare, fintzas a su 31 de martzu 2021, in cale si siat ufìtziu postale pro sa collida de su bonìficu intestadu a issos.


In su situ http://iostudio.pubblica.istruzione.it , in sa setzione BORSE DI STUDIO,
sunt istadas publicadas sas informatziones in mèritu.

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto