Vai a sottomenu e altri contenuti

Gara de apaltu pro s’afidamentu de atividades de animatzione in s’istiu pro sos minores

S'informat ca est istada publicada sa gara aberta pro s'afidamentu de sas atividades de s'animatzione sos minores de fàghere in s'istiu.

In allegadu si pùblicant su bandu de gara, su capitoladu, su disciplinare e sa modulìstica.

Documentos allegados:

 • Bandu de gara
 • Disciplinare de gara
 • Capitoladu
 • Domanda de partetzipatzione
 • Decraratzione rechisidos de òrdine generale Mod. B
 • Decraratzione rechisidos de òrdine generale Mod. B1
 • Decraratzione rechisidos de capatzidade tècnicu professionale
 • Decraratzione rechisidos de capatzidade econòmicu finantziària
 • Informativa privacy
 • DGUE
 • Mòdulu oferta econòmica
 • Patu de integridade

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Servìtzios Sotziales (Maria Mascia)

Referente: Luisa Serra

Indiritzu: sociale@unionecomunibarigadu.it

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Bandu Formato pdf 262 kb
Disciplinare Formato pdf 410 kb
Capitoladu Formato pdf 261 kb
Allegadu a Formato doc 86 kb
Allegadu b Formato doc 75 kb
Allegadu b1 Formato doc 57 kb
Allegadu c Formato doc 70 kb
Allegadu d Formato doc 57 kb
Allegadu e Formato docx 14 kb
Allegadu f Formato doc 40 kb
Allegadu g Formato doc 198 kb
Allegadu h Formato pdf 184 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto