Vai a sottomenu e altri contenuti

Sistema Bibliotecàriu de su Barigadu

BIBLIOTECA COMUNALE DE SAMUGHEO

DEO ABARRO IN DOMO E LEGO...

Allegadu: Manifesteddu de su Servìtzio de imprestidu de libros a domo
UNU CONTU AFRICANU PRO SOS PIPIOS DE ARDAULE

In sa pàgina Facebook de su Sistema Bibliotecàriu de su Barigadu si podet iscurtare un'àteru contu dedicadu a sos pipios de Ardaule.

A pustis de Su corbu e su margiane de Esopo, custa borta est istadu seberadu unu contu africanu: Sa ruga e sos animales de sa foresta. Protagonistas de s'istòria sunt una ruga, unu lèpere, un'isciacallu, unu leopardu, unu rinoceronte, un'elefante e una rana.

(MM)

TORRANT A ABÈRRERE SAS BIBLIOTECAS, DADE ATENTU CA …

Cun custu comunicadu sos operadores de sas Bibliotecas de su Barigadu avisant sos utentes.

Sistema Bibliotecàriu de su Barigadu

DAE SU 1U DE LÀMPADAS TORRANT A ABÈRRERE SAS BIBLIOTECAS DE SU SISTEMA BIBLIOTECÀRIU DE SU BARIGADU

TORRAMUS A INCOMINTZARE IN SEGURESA

Su 1u de làmpadas amus a fàghere su primu passu torrende a incomintzare cun su servìtziu de prèstidu in custu modu:

1) S'utente at a pòdere intrare in sa biblioteca solu a pustis de àere fatu sa prenotatzione cun una telefonada e a manera esclusiva pro leare e torrare prèstidos;

2) Podet intrare un'utente a sa borta (duos si est unu minore acumpangiadu);

3) Sos oràrios pro sas prenotatziones telefònicas sunt su lunis 09.00 - 14.00 e su mèrcuris 09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 telefonende a su nùmeru 0783/651688 o mandende unu messàgiu in sa posta eletrònica a s'indiritzu bibioardauli@yahoo.it;

4) Sos oràrios de intrada a sa Biblioteca, fata sa prenotatzione, sunt:

LUNIS 09.00 - 14.00

MÈRCURIS 09.00 - 13,00 / 14.00 - 18.00

S'ammentat ca:

Su catàlogu de sa Biblioteca Comunale de Ardaule si podet consultare online in su portale de sa Regione Sardegna BiblioSar;

Faghet a s'iscrìere a su servìtziu Medialibrary online chi permitit de usufruire de su prèstidu digitale (comente libros digitales (ebook), cuotidianos, àteru).

PRO PRAGHERE LEGHIDE CUN ATENTZIONE

1) Ponide semper sa mascaredda e sos guantes pro totu su tempus chi depides abarrare pro su servìtziu de sa Biblioteca;

2) Usade su gel disinfetante postu a disponimentu in sos erogadores apòsitos;

3) Evitade de abarrare acanta, mantenende semper sa distàntzia de a su nessi unu metru s'unu dae s'àteru;

4) Rispetade sa fila;

5) Sighide sos inditos de sos operadores pro s'erogatzione de su servìtziu.

Pedimus iscusa pro su discumbèniu ma, in custa situatzione difìtzile, bos pedimus agiudu e passèntzia.

(MM)

UNU CONTU DE ESOPO DAE SA BIBLIOTECA DE ARDAULE

Sos pitzinnos, ma fintzas sos mannos, chi cherent ascurtare unu bellu contu de Esopo, ddu podent intendere in sa pàgina Facebook de su Comune de Ardaule, in ue Alessandra contat Su corbu e su margiane.

Sa Biblioteca comunale de Ardaule, chi fintzas in perìodu de epidemia COVID 19 non s'est firmada, pensende a sos prus piticos at cuncordadu custa atividade, gràtzias a su traballu de sas operadoras suas.

(MM)

Sos Ufìtzios de sa Limba Sarda ant aviadu una collaboratzione profetosa cun su sistema bibliotecàriu de su Barigadu, siat ativende laboratòrios cun sos pitzinnos siat predisponende materiales didàticos de impreare in bibliotecas e iscolas.

Su materiale didàticu est disponìbile in sos allegados de custa pàgina.

Chie cheret podet iscarrigare sas locandinas, sos memes e sas ischedas didàticas e los impreare pro sa didàtica de sa limba sarda.

Busache 03/06/2009 - Cunvegnu de istùdiu 'Limba sarda mezu de sa contemporaneidade' Busache 03/06/2009 - Cunvegnu de istùdiu 'Limba sarda mezu de sa contemporaneidade'

In sa fotografia, movende dae manu manca:

Diegu Corràine (espertu e dotzente de limba sarda); Salvatore Cubeddu, (espertu de limba sarda e operadore de s'Ufìtziu Limba Sarda de sa Provìntzia de Aristanis); Alfredo Stara (Presidente de s'Unione); Salvatore Crobu (Sìndigu de Busache); Domenico Scanu (Sìndigu de Nughedu).

Ardaule 16/11/2009 – Cunvegnu de istùdiu 'Istùdios e progetos in sa linguìstica e in su tzìnema' Ardaule 16/11/2009 – Cunvegnu de istùdiu 'Istùdios e progetos in sa linguìstica e in su tzìnema'

In sa fotografia, movende dae manu manca:

Vilma Urru (Assessora a sa Cultura de su Comune de Ardaule); Francesco Goddi (Dirigente iscolàsticu de s'Istitutu Cumprensivu de Ardaule-Busache); Roberto Putzolu (Sìndigu de Ardaule); Alfredo Stara (Presidente de s'Unione); Salvatore Cubeddu, (espertu de limba sarda e operadore de s'Ufìtziu Limba Sarda de sa Provìntzia de Aristanis).

Biblioteca de Fordongianus - Laboratòriu de animatzione a sa letura 'Imbestialiamoci: letture e trucchi animaleschi'. Biblioteca de Fordongianus - Laboratòriu de animatzione a sa letura 'Imbestialiamoci: letture e trucchi animaleschi'. Biblioteca de Busache - Laboratòriu de animatzione a sa letura 'Imbestialiamoci: letture e trucchi animaleschi' Biblioteca de Busache - Laboratòriu de animatzione a sa letura 'Imbestialiamoci: letture e trucchi animaleschi' Biblioteca de Allai - Laboratòriu de animatzione a sa letura 'Il libro e il suo percorso' Biblioteca de Allai - Laboratòriu de animatzione a sa letura 'Il libro e il suo percorso'

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Busachi 3 giugno 2009 - Convegno di studio 'Limba sarda mezu de sa contemporaneidade' Formato jpg 333 kb
Ardauli 16 novembre 2009–Convegno di studio 'Istùdios e progetos in sa linguìstica e in su tzìnema' Formato jpg 292 kb
Seminàriu Formato pdf 175 kb
Lìtera_invitu_seminàriu Formato pdf 125 kb
Mòdulu_iscritzione_seminàriu Formato pdf 190 kb
Calendàriu 2019 (autora Marinella Marras) Formato pdf 659 kb
Nùmeros e colores (autora Marinella Marras) Formato pdf 679 kb
Manifesteddu DEO ABARRO IN DOMO E LEGO Formato pdf 454 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto