Vai a sottomenu e altri contenuti

Bandu rimborsu ispesas de biàgiu de sos istudiantes


COMUNE DE BIDONIU

Provìntzia de Aristanis

Ufìtziu Sòtziu-Culturale

AVISU PÙBLICU

SI FAGHET ISCHIRE CA EST ABERTA S'ISCADÈNTZIA PRO PRESENTARE SAS DOMANDAS PRO SA CUNTZESSIONE DE SU RIMBORSU DE SAS ISPESAS DE BIÀGIU IN FAVORE DE SOS ISTUDIANTES PENDULARES DE SAS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE SEGUNDU GRADU - ANNU ISCOLÀSTICU 2017/2018 - L.R. 31/84.

SAS DOMANDAS SI DEPENT PRESENTARE, IMPREENDE SU MÒDULU APÒSITU, A DISPONIMENTU IN SOS UFÌTZIOS COMUNALES O SI PODENT ISCARRIGARE DAE SU SITU WWW.COMUNE.BIDONI.OR.IT E DEPENT ARRIBARE A S'UFÌTZIU PROTOCOLLU DE SU COMUNE, FINTZAS CUN SA POSTA TZERTIFICADA, A S'INDIRITZU PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.BIDONI.OR.IT, A INTRO DE SU 20/09/2018.

Bidoniu 21.08.2018

Su Responsàbile de su Servìtziu

F.du D.ssa Ilaria Sedda

****************

BANDU DE CUNCURSU PRO DARE SOS CONTRIBUTOS PRO SU RIMBORSU ISPESAS DE BIÀGIU A SOS ISTUDIANTES DE SAS ISCOLAS SEGUNDÀRIAS DE SEGUNDU GRADU -ANNU ISCOLÀSTICU 2017/2018 - L.R. 31/84.

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU SÒTZIU-CULTURALE

Faghet ischire ca in esecutzione de sa Determinatzione pròpia n. 19 de su 21/08/2018 cun s'ogetu: ''Lege Regionale n. 31/84 - Rimborsu ispesas de biàgiu in favore de sos istudiantes pendulares chi frecuentant sas iscolas segundàrias de 2u gradu. A.Is. 2017/2018 - Aprovatzione bandu de cuncursu, aviso e mòdulu de domanda'' est aberta s'iscadèntzia pro presentare sas domandas.

RECHISIDOS DE AMMISSIONE

1. Residèntzia in su Comune de Bidoniu;

2. èssere iscritos e àere frecuentadu a manera regulare in s'A.Is. 2017/2018, un'iscola segundària de segundu gradu, inclùdidos fintzas sos litzeos artìsticos e sos Cunservatòrios Musicales;

3. Àere impreadu ogni die unu mezu de trasportu de linia extra-urbana pro andare dae s'abitatzione pròpia a s'iscola prus acanta e a s'imbesse;

4. Non àere benefitziadu de àteros benefìtzios sìmiles dados dae àteros entes o istitutziones pùblicos o privados pro s'annu iscolàsticu de riferimentu.

ENTIDADE DE SU RIMBORSU

S'entidade de su rimborsu non at a pòdere èssere superiore a sas ispesas tentas a beru pro su trasportu e at a dèpere èssere carculada leende in consideru custa cunditziones de rèdditu familiare, riferidas a sos rèdditos pertzepidos in s'annu 2017. Sunt istabilidas bator pertzentuales de rimborsu a segunda de s'I.S.E.E:

· Rimborsu 100% o sa pertzentuale màssima cunsentida dae sas disponibilidades finantziàrias cuncretas a sos istudiantes de sas famìlias cun unu balore I.S.E.E. dae € 0 a € 4.900,00;

· Rimborsu 80% o sa pertzentuale màssima cunsentida dae sas disponibilidades finantziàrias cuncretas a sos istudiantes de sas famìlias cun unu balore I.S.E.E. dae € 4.901,00 a € 12.000,00;

· Rimborsu 50% o sa pertzentuale màssima cunsentida dae sas disponibilidades finantziàrias cuncretas a sos istudiantes de sas famìlias cun unu balore I.S.E.E. dae € 12.001,00 a € 20.000,00;

· Rimborsu 20% sa pertzentuale màssima cunsentida dae sas disponibilidades finantziàrias cuncretas a sos istudiantes de sas famìlias cun unu balore I.S.E.E. de prus de € 20.000,00.

Prima de totu ant a dèpere èssere valutadas e atzetadas sas rechestas de rimborsu de sos istudiantes chi frecuentant s'òbligu iscolàsticu e, ebbia a pustis de àere rimborsadu totu custas, si su dinare de su finantziamentu prevididu no est acabbadu, si sighit cun sas àteras domandas.

Sunt esclùdidos dae su benefìtziu de su rimborsu ispesas biàgios sos istudiantes iscritos a sos cursos de s'òbligu formativu e cursos regionales chi giai tenent unu rimborsu a tìtulu de rimborsu ispesas biàgiu.

Su rimborsu at a pertocare ebbia sas ispesas de trasportu tentas a beru e documentadas dae sa presentatzione de sa còpia de sos abbonamentos mensiles o de àtera documentatzione idònea.

Su rimborsu de sas ispesas tentas dae sos istudiantes pro sos biàgios cun mezu privadu, at a èssere possìbile si cussos pùblicos ant a mancare o ant a èssere pagos e s'importu de su rimborsu dadu at a èssere uguale a cussu de su mezu pùblicu. In custu casu, fintzas in presèntzia de istudiantes chi sunt de su matessi nùcleu familiare, s'at a dare unu rimborsu ùnicu.

S'Ufìtziu interessadu, a manera autònoma, at a pòdere fàghere sas verìficas netzessàrias pro controllare si sas decraratziones presentadas sunt beras, e in prus, est autorizadu, si serbit, fintzas a pedire àtera documentatzione integrativa a sos chi pedint su rimborsu.

MODALIDADE DE PARTETZIPATZIONE E ISCADÈNTZIA DE PRESENTATZIONE DE SAS DOMANDAS

Sas domandas de partetzipatzione, cumpiladas in su mòdulu apòsitu, de leare in sos Ufìtzios Comunales o de iscarrigare dae su situ www.comune.bidoni.or.it, ant a pòdere arribare a s'ufìtziu protocollu de su Comune fintzas cun sa posta tzertificada, a s'indiritzu protocollo@pec.comune.bidoni.or.it, a intro de su 20/09/2018.

Paris cun sa domanda, chi depet èssere firmada dae su genitore de s'istudiante minorenne o dae chie nde tenet sa podestade genitoriale o, si est magiorenne, dae s'istudiante etotu, si depet presentare custa documentatzione:

· Fotocòpia de s'atestatzione I.S.E.E. chi non siat iscadidu;

· Fotocòpia de su documentu de identidade de su rechedente chi non siat iscadidu;

· Fotocòpia de su còdighe fiscale de su rechedente;

· Decraratzione sostitutiva de atu de notoriedade (fata cunforma a su DPR 445/2000) chi pertocat sas ispesas de biàgiu tentas a beru e sa documentatzione chi cumprovat s'ispesa (abbonamentos, billetes) e s'autotzertificatzione cando sos billetes sunt sìngulos.

Su Responsàbile de su Servìtziu

F.du D.ssa Ilaria Sedda
(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto